VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr. Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas aģentūra dibināta 1994.gada 22.aprīlī kā bezpeļņas organizācija, valsts akciju sabiedrība. 2004.gada 1.novembrī Privatizācijas aģentūras juridiskais statuss mainījās. Pildot Komerclikuma normas, Privatizācijas aģentūra kļuva par valsts akciju sabiedrību un tika ierakstīta komercreģistrā.

Saskaņā ar statūtiem un NACE klasifikatoru Privatizācijas aģentūra veic šādu komercdarbību: operācijas ar nekustamo īpašumu (68), konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22), operācijas ar vērtspapīriem (66.12), fondu pārvaldīšana (66.30), vispārējo valsts dienestu darbība (84.11).

MĒRĶIS
Nodrošināt valsts īpašuma privatizācijas pabeigšanu un, mainot valsts īpašuma objektu īpašnieku, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs, un sašaurināt darbību, ko valsts veic kā komersants.

GALVENĀS FUNKCIJAS UN UZDEVUMI

  • Nekustamā īpašuma objektu, zemesgabalu privatizācija un pārvaldīšana (funkcija noteikta t.sk. likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”)
  • Zemes izpirkuma līgumu slēgšana zemes reformas ietvaros (atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumiem Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība")
  • Dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašumu privatizācija, atsavināšana un pārvaldīšana (funkcija noteikta t.sk. likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā)
  • Valsts kapitāla daļu privatizācija, atsavināšana un pārvaldīšana (funkcija noteikta t.sk. likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā)
  • Problemātisko aktīvu (AS “Reverta”, SIA “Hiponia” un SIA “FeLM”) pārvaldīšana un atsavināšana saskaņā ar Eiropas Komisijas un Ministru kabineta lēmumiem
  • Pirkuma līgumos iekļauto privatizācijas un atsavināšanas nosacījumu izpildes kontrole (funkcija noteikta likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”), kā arī Privatizācijas aģentūras pārstāvība tiesvedībās
  • Privatizācijas sertifikātu kontu uzturēšana un privatizācijas sertifikātu aprites administrēšana, t.sk. ar privatizācijas sertifikātiem saistītās informācijas uzskaite, kontrole un tirgus informācijas apkopošana

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA
Privatizācijas aģentūras īpašnieks ir Latvijas Republika, tās 100% akciju turētājs ir Ekonomikas ministrija, bet valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir ekonomikas ministrs.

OrgChart