VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

PA gada pārskats par 2000. gadu.

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRAS 2000.GADA PĀRSKATS


SATURS

 

Pirmā daļa

 

 - Informācija par uzņēmumu
 - Padomes priekšsēdētāja ziņojums
 - Valdes priekšsēdētāja ziņojums
 - Peļņas un zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 2000. gada 31. decembrī
 - Bilance 2000. gada 31. decembrī
 - Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 2000. gada 31. decembrī
 - Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2000. gada 31. decembrī
 - Gada pārskata pielikums
 - Revidentu ziņojums

 

Otrā daļa

 

 - Apstiprinātie privatizācijas noteikumi
 - Statistika
 - Informācija par noslēgtajiem privatizācijas darījumiem
 - Likvidējamo uzņēmumu pirkuma līgumi
 - Nekustamā īpašuma kopā ar zemi pirkuma līgumi
 - Zemes pirkuma līgumi
 - Valsts kapitāla daļu pirkuma līgumi
 - Informācija par valsts uzņēmumu privatizāciju, pārveidojot statūtsabiedrībās
 - Akciju pirkuma līgumi
 - Vadības akciju pirkuma līgumi
 - Kapitalizācijas līgumi
 - Pārjaunojuma līgumi
 - Pirkuma līgumi (noslēgti pēc nomas ar izpirkumu)
 - Valsts nekustamē īpašuma pirkuma līgumi
 - Ķīlas līgumi
 - Informācija par saistību izpildi valsts īpaāuma objektos
 - Valsts uzņēmumi un valsts statūtsabiedrības, kuru akcijas tika piedāvātas pārdošanai publiskajā piedāvājumā par privatizācijas sertifikātiem kopš 1995.gada
 - Maksāšanas līdzekļu nomaiņa (pēc 1999.gada 1.augusta)
 - Maksātnespējīgo valsts uzņēmumu un maksātnespējīgo valsts kontrolēto statūtsabiedrību darbinieku apmierinātie prasījumi 2000.gadā
 - Atskaite par Privatizācijas aģentūras sertifikātu uzkrāšanas kontu atvēršanu un izmantošanu
 - LPA organizatoriskā struktūra