VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

PA gada pārskats par 2006. gadu.

Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" gada pārskats par 2006. gadu.


Finanšu pārskats (MS Word dokuments)

 

SATURS

 

 - Ziņas par uzņēmumu
 - Vadības ziņojums
 - Peļņas vai zaudējumu aprēķins par periodu, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī
 - Bilance 2006. gada 31. decembrī
 - Naudas plūsmas pārskats par periodu, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī
 - Pašu kapitāla izmaiņu pārskats par periodu, kas noslēdzās 2006. gada 31. decembrī
 - Finanšu pārskata pielikums
 - Revidentu ziņojums