VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

KONCERNA ĪPAŠUMĀ UN TURĒJUMĀ (FAKTISKĀ VALDĪJUMĀ) ESOŠIE AKTĪVI UZ 31.12.2017.

Uz 2017.gada 31.decembri Privatizācijas aģentūras kopējie (konsolidētie aktīvi) bija 204,50 milj. euro, no kuriem Privatizācijas aģentūras un tās konsolidēto meitas sabiedrību Hiponia, FeLM un REAP (kapitālsabiedrību) īpašumi, kas ir atspoguļoti to bilancē - 67,70 milj. euro, savukārt valsts īpašumi, kas ir iekļauti Privatizācijas aģentūras zembilancē - 136,90 milj. euro. Reverta konsolidācijā netika iekļauta; tās kopējie aktīvi uz 2017.gada 31.decembri bija 9,81 milj. euro.

portfelis

* Saskaņā ar kapitālsabiedrību auditētajiem gada pārskatiem.
** Nekustamo īpašumu vērtība aprēķināta atbilstoši to uzskaites vērtībai, bet kapitāla daļu vērtība - atbilstoši to nominālvērtībai.

Informācija par koncerna īpašumā un turējumā (faktiskā valdījumā) esošo aktīvu portfeli uz 31.12.2016. ir pieejama ŠEIT.