VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Ja esat dzīvokli privatizējis paātrinātā kārtībā

Paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu

Personai, kura ieguvusi dzīvokli (neapdzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu) īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, pēc dzīvojamās mājas privatizācijas uzsākšanas tiek nosūtīts paziņojums par pirkuma līguma slēgšanu.

Pirkuma līguma slēgšana

Ja par privatizēto objektu ir izsniegta apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (zaļā lapa vai baltā lapa), lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz privatizēto objektu, īpašniekam vispirms ir jāvēršas Privatizācijas aģentūrā ar iesniegumu (paraugs) pirkuma līguma noslēgšanai. Slēdzot pirkuma līgumu par dzīvokli (mākslinieka darbnīcu, neapdzīvojamo telpu), kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, jāiesniedz apliecība vai izziņa par īpašuma tiesībām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai un izziņa no dzīvojamās mājas pārvaldnieka par komunālo maksājumu parādiem (vai to neesamību). Papildus maksājumi nav jāveic. Par pirkuma līgumu slēgšanas jautājumiem Jūs varat vērsties Privatizācijas aģentūrā pa telefonu 67021343 vai elektroniski, nosūtot vēstuli info@pa.gov.lv.

Īpašuma tiesību nostiprināšana

Par privatizētā objekta īpašnieku atzīstams tikai tas, kas par tādu ierakstīts zemesgrāmatā. Privatizētais objekts reģistrējams un īpašuma tiesības nostiprināmas zemesgrāmatā Zemesgrāmatu likumā un likuma "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās" noteiktajā kārtībā. Ja par privatizēto objektu ir noslēgts pirkuma līgums ar Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, valsts aģentūru "Mājokļu aģentūra", Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūru vai Privatizācijas aģentūru, lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz privatizēto objektu, pircējam nepieciešami dokumenti - kadastra izziņa par dzīvokļa īpašumu un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta, kurus jāpasūta Valsts zemes dienestā.