VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Maksājumu atlikšana

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 45.punktu pirkuma līgumos pēc pušu vienošanās var pagarināt pirkuma maksas samaksas termiņu, izdarot periodiskus maksājumus ne ilgāk kā 10 gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Privatizācijas aģentūras valdē 2010.gada 23.februārī pieņemts lēmums Nr.35/189 "Par kārtību, kādā izdarāmi grozījumi pirkuma līgumos un līgumos par privatizācijas objekta ieķīlāšanu, kas noslēgti saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju", attiecībā uz pirkuma maksas samaksu".

Lai atliktu maksājumus par privatizācijas objektu, Pircējam jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā:

1) rakstisks iesniegums (paraugs) par pirkuma maksas maksājumu atlikšanu, kurā ietverti priekšlikumi maksājumu grafika izmaiņām un paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tiek lūgts atlikt pirkuma maksas maksājumus;

2) iesniegumu pamatojoša izziņa (izziņa par mazturīgās personas vai bezdarbnieka statusa piešķiršanu, izziņa par algas, pensijas apmēriem vai cits dokuments, kurš pamato pircēja ienākumu samazināšanos).

Lai grozītu pirkuma līgumā un līgumā par privatizācijas objekta ieķīlāšanu noteiktos samaksas termiņus, pircējam nedrīkst būt procentu maksas par atliktajiem maksājumiem parāds un ir jāapmaksā uz iesnieguma iesniegšanas brīdi aprēķināto līgumsodu par iepriekš kavētiem maksājumiem.