VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Privatizācijas ierosinājumu par valsts īpašuma objekta privatizāciju bija tiesības iesniegt līdz 2006.gada 31.augustam. Personām, kas vēlas iegūt savā īpašumā valstij piederošu nekustamo īpašumu, par kuru nav iesniegts privatizācijas ierosinājums līdz 2006.gada 31.augustam, ar iesniegumu ir jāvēršas VAS "Valsts nekustamie īpašumi". Valsts īpašuma objekti tiek nodoti privatizācijai ar Ministru kabineta rīkojumu.

VEICAMĀS DARBĪBAS

 • Privatizācijas aģentūra 2 nedēļu laikā no dienas, kad izdots Ministru kabineta rīkojums par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, publicē paziņojumu par šā objekta nodošanu privatizācijai oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā.
 • Pēc Ministru kabineta rīkojuma izdošanas attiecīgā valsts institūcija ar aktu nodod valsts īpašuma objektu Privatizācijas aģentūras valdījumā. Pēc minētā akta parakstīšanas valsts īpašuma objekta privatizācija ir uzsākta.
 • Privatizācijas aģentūra publicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Privatizācijas aģentūras mājaslapā internetā ziņas par valsts īpašuma objektu, privatizācijas priekšlikumu iesniegšanas termiņu un pirmpirkuma tiesību pieteikšanās termiņu (1 mēnesis no publikācijas dienas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis").
 • Ja pārņemtais valsts īpašuma objekts nav ierakstīts zemesgrāmatā, Privatizācijas aģentūra veic nepieciešamās darbības tā nostiprināšanai zemesgrāmatā.
 • Pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas, Privatizācijas aģentūra nosūta tos ierakstītā sūtījumā personām, kurām ir atzītas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesīgās personas ir:
 • zemes īpašnieks, ja uz viņam piederoša zemes gabala atrodas vairāk nekā puse no privatizējamā objekta aizņemtās teritorijas (izņemot ražošanas ēkas un būves, kuras saistītas ar dzīvojamo māju un uz kurām pirmpirkuma tiesības ir to pašreizējiem īrniekiem);
 • privatizējamā objekta nomnieks, ja zemes īpašnieki nerealizē savas pirmpirkuma tiesības, ja nomnieks nomā visu privatizējamo objektu ilgāk par vienu gadu, ja nomas līgums ir reģistrēts likumā paredzētajā kārtībā, ja nomniekam nav nomas maksas parādu;
 • privatizējamā objekta kopīpašnieks saskaņā ar Civillikumu.
 • Apliecinājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un privatizācijas noteikumos norādītie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas, pretējā gadījumā pirmpirkuma tiesības izbeidzas.
 • Sludinājums par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu tiek publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Privatizācijas aģentūras mājas lapā internetā.         

PIRMPIRKUMA TIESĪBU REALIZĀCIJA

 • Pirmpirkuma tiesības var iegūt, ja mēneša laikā no publicētā sludinājuma oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" piesaka savas pirmpirkuma tiesības uz objektu.
 • Pēc privatizācijas noteikumu apstiprināšanas, Privatizācijas aģentūra nosūta tos ierakstītā sūtījumā personām, kurām ir atzītas pirmpirkuma tiesības. Apliecinājums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu un privatizācijas noteikumos norādītie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā viena mēneša laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas, pretējā gadījumā pirmpirkuma tiesības izbeidzas.
 • Sludinājums par privatizācijas noteikumu apstiprināšanu tiek publicēts oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", attiecīgās pašvaldības mājaslapā internetā, un Privatizācijas aģentūras mājas lapā internetā.

PIRCĒJA NOTEIKŠANA

Atkarībā no pretendentu skaita, kuri iesnieguši apliecinājumu uz objekta privatizāciju saskaņā ar apstiprinātajiem privatizācijas noteikumiem, Privatizācijas aģentūras valde:

 • apstiprina pirmpirkuma tiesīgo personu par objekta pircēju; vai
 • apstiprina par objekta pircēju vienīgo pretendentu, kurš pieteicies privatizēt objektu, ja nav atzīta pirmpirkuma tiesīgā persona vai tā nav iesniegusi apliecinājumu privatizēt objektu; vai
 • organizē objekta izsoli (aktuālās izsoles) saskaņā ar apstiprinātajiem noteikumiem, ja objekta privatizācijā nav pirmpirkuma tiesīgo personu un, ja uz tā privatizāciju pieteikušies vairāki pretendenti. Izsoles rezultāti tiek apstiprināti ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu.