VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Nekustamais īpašums Šmerļa ielā 19, Rīgā; Šmerļa ielā 13, Rīgā

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

2017.gada 9.februārī apstiprināti nekustamā īpašuma Šmerļa ielā 19, Rīgā; Šmerļa ielā 13, Rīgā (iepriekš – Šmerļa ielā 5, Rīgā), kadastra Nr.0100 592 0053, (turpmāk – Objekts) privatizācijas noteikumi.

Objekts sastāv no divām ēkām (būvēm) – garāžām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 092 0021 093 un 0100 092 0021 096).

Objekta nosacītā cena – EUR 40 000,00.

 Apbūves raksturojums*:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Ekspl. uzsākš. gads

Stāvu skaits

Apbūves lauk. (m2)

Kopējā platība (m2)

Til-pums (m3)

Garāža

0100 092 0021 093

1976.

1

583,1

483,7

2202

Garāža

0100 092 0021 096

1976.

1

112,5

93,8

484

 

Atrašanās vieta

Objekts atrodas Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā, Šmerlī, bijušās Rīgas kinostudijas teritorijā. Garāžas izvietotas nožogotā, patstāvīgi izmantojamā teritorijā. Piebraukšana ērta, lai gan tā veicama caur Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva teritoriju.

Labākais izmantošanas veids

Efektīvākais izmantošanas veids būtu ar autotransporta apkalpošanu un novietošanu saistīta saimnieciskā darbība.

Apraksts /Komunikācijas

Kopumā ēku tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0021 093 bijusi elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija, siltuma apgāde, bet inženierkomunikācijas nav darba kārtībā. Elektrības pieslēgums atslēgts.

Ēkā ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0021 096 bijusi elektroapgāde. Elektrības pieslēgums atslēgts.

Objekta aizņemtā zeme

Objekts atrodas uz zemes vienības Šmerļa ielā 17, Rīgā, zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 2615 (turpmāk – Zemesgabals), kas ir nekustamā īpašuma Šmerļa ielā 17, Rīgā, kadastra Nr.0100 092 2615 sastāvā.

Īpašuma tiesības uz Zemesgabalu nostiprinātas SIA „VK estate”, reģ.Nr.40103204483 Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000494913.

Zemes nomas līgums par Objekta uzturēšanai nepieciešamo Zemesgabala daļu nav noslēgts.

Pēc Objekta pirkuma līguma noslēgšanas pircējs patstāvīgi risina nomas attiecības ar Zemesgabala īpašnieku.

Papildu informācija

Ēkai ar kadastra apzīmējumu 0100 092 0021 093 piebloķēta transformatora ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0021 095), kura nav nodota privatizācijai, nav Objekta sastāvdaļa un nav Sabiedrības īpašumā vai valdījumā.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Ar 2017.gada 9.februārī apstiprinātajiem nekustamā īpašuma Šmerļa ielā 19, Rīgā; Šmerļa ielā 13, Rīgā (iepriekš – Šmerļa ielā 5, Rīgā), kadastra Nr.0100 085 0159, privatizācijas noteikumiem (turpmāk – Privatizācijas noteikumi) var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00, tālrunis informācijai 67021419 un 28674556.

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017.gada 28.martam plkst.17.00.

Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā:

  • izsoles dalības maksa – EUR 150,00;
  • nodrošinājums – EUR 4000,00.

Objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) - EUR 40 000,00.

Objekta pirkšanā saskaņā ar Privatizācijas noteikumiem noteikti šādi maksāšanas līdzekļi:

  • 80% euro jeb t.i. EUR 31 999,73,
  • 20% privatizācijas sertifikāti jeb t.i. 200,81 privatizācijas sertifikāti.

Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro. Ja pircējs vēlas veikt maksājumus privatizācijas sertifikātos, pircējs par to informē Privatizācijas aģentūru, iesniedzot rakstisku apliecinājumu privatizēt Objektu. Privatizācijas aģentūra, nosūtot uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu, norādīs bankas sertifikātu kontu, kurā ieskaitāmi privatizācijas sertifikāti.

Papildus nosacītajai cenai pircējam jāapmaksā ar Objektu saistītos apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumus, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa avansu, kas uz 2017.gada 18.janvāri ir EUR 2610,51 apmērā.

Maksimālais termiņš norēķiniem par Objektu, pērkot uz nomaksu – 10 gadi.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole izsludināta 2017.gada 11.aprīlī  plkst.11.00 Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu un 188.panta otro daļu valdes lēmumu, ar kuru apstiprināti privatizācijas noteikumi, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@pa.gov.lv

Pievienotie faili