VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.2A Avotu ielā 2, Rīgā

PĀRDOD          

Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2A Avotu ielā 2, Rīgā, kadastra Nr.0100 995 1842.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 45.3 m2, 453/15755 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 030 0099 001 kopīpašumā esošās daļas un 453/15755 domājamās daļas domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 030 0099, ar kopējo platību 0.0464 ha.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Rīgas centrālajā daļā Aleksandra Čaka un Avotu ielas krustojumā. Apkārtējā apbūve – daudzdzīvokļu nami ar komerctelpām pirmajā stāvā.

Raksturojums:

Objekts atrodas pirmskara laika 7 stāvu mūra daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā. Objektā veikta nelegālā pārbūve, pašreizējā tehniskajā stāvoklī nav derīgs dzīvošanai.

Komunikācijas:

Centralizētā aukstā ūdens apgāde, elektroapgāde, kanalizācija.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.februārī apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.2A Avotu ielā 2, Rīgā, kadastra Nr.0100 995 1842, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 23.martam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 24 000.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 2 400.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 6.aprīlī plkst.15.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.2A Avotu ielā 2, Rīgā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

 

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili