VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 Usmas ielā 18, Ventspilī

PĀRDOD          

Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Usmas ielā 18, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1304.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 53.7 m2, 5510/233660 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 026 0644 001 kopīpašumā esošās daļas un 5510/233660 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 026 0644, ar kopējo platību 0.1692 ha.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Ventspils pilsētā, Pārventā.

Raksturojums:

Objekts atrodas 5 stāvu dzelzsbetona paneļu daudzdzīvokļu ēkas 1.stāvā. Objekta tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs, daļēji nomainīti logi, lodžija ar platību 3.1 m2.

Komunikācijas:

Centralizētā aukstā un karstā ūdens apgāde, apkure, elektroapgāde, gāzes apgāde, kanalizācija.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.februārī apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 Usmas ielā 18, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1304, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 23.martam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 9 200.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 920.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 6.aprīlī plkst.13.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 Usmas ielā 18, Ventspilī, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

 

Pievienotie faili