VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 “Dzīvojamā māja 359,1.km”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā

PĀRDOD izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzīvojamā māja 359,1.km”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0200.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 61.1 m2, 6110/18990 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 004 kopīpašumā esošās daļas, 6110/18990 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 005, 6110/18990 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 006 un 6110/18990 domājamās daļas no atejas ar būves kadastra apzīmējumu 4476 005 0415 008.  

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4476 505 0004, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības Stacijas ielā 3, Nīcgalē, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, ar kadastra Nr.4476 005 0057, daļu 0.2733 ha platībā. Īpašuma tiesības uz minēto zemes vienību nostiprinātas zemesgrāmatā Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

Objekts ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS:

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Daugavpils novadā, Nīcgales pagasta teritorijā, apdzīvotā vietā Kalnišķi, dzelzceļa sliežu malā. Sociālā infrastruktūra vāji attīstīta. Ir pieejams autobuss, vilciens. Piebraukšanas iespējas ar automašīnu ir apgrūtinātas.
  • Raksturojums: Ēkas, kurā atrodas Objekts, stāvoklis ir daļēji apmierinošs. Dzīvoklis ir izvietots pie ēkas gala sienas. Telpu vispārējais tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs. Sienas klāj tapetes, grīdas – krāsota dēļu grīda.
  • Komunikācijas:  elektrība; apkure – krāsns; ūdens apgāde – ārā akā; kanalizācija – sausā tualete pagalmā.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.16/149 apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Dzīvojamā māja 359,1.km”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4476 900 0200, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 1 100.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 110.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 27.aprīlī plkst.15.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Dzīvojamā māja 359,1.km”, Kalnišķos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili