VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 “Spīdolas”, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā

PĀRDOD izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Spīdolas”, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4460 900 0518.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 37 m2, 4330/16040 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4460 003 0377 001 kopīpašumā esošās daļas, 4330/16040 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 4460 003 0377 007 un 4330/16040 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4460 003 0377, ar kopējo platību 0.2704 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.2227 ha.

Objekts ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Daugavpils novadā, Kalkūnes pagasta teritorijā, apdzīvotā vietā Muitas, dzelzceļa sliežu malā.Sociālā infrastruktūra: ir pieejams autobuss, vilciens. Automašīnas novietnes iespējas - pagalmā.
  • Komunikācijas: elektroapgāde - centralizētā; gāzes apgāde – vietējā ( balonu); apkure – vietējā (krāsns).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.16/153 apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Spīdolas”, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4460 900 0518, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 1 100.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 110.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 28.aprīlī plkst.10.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Spīdolas”, Muitās, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā:nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili