VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts nekustamais īpašums “Celmi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

PĀRDOD

Valsts nekustamo īpašumu “Celmi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 002 0131.

Objekta sastāvā ir dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 5470 002 0131 002 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5470 002 0131, ar kopējo platību 0.14 ha.

Objekta sastāvā esošā dzīvojamā māja ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī – sabrukusi, saglabājušies atsevišķi ārsienu fragmenti.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Jelgavas novadā, Platones pagastā, apdzīvotā vietā „Lapas” ar vāji attīstītu infrastruktūru, ~10 km attālumā no Jelgavas pilsētas. Objekta tuvāko apkārtni pārsvarā veido lauksaimniecībā izmantojamās zemes un meža zemes nogabali, kā arī atsevišķi stāvoša dzīvojamā apbūve. Galvenie, tuvākie sociālās infrastruktūras objekti atrodas Jelgavas pilsētā. Vairākas reizes dienā kursē sabiedriskais transports līdz Jelgavai, tuvumā atrodas sabiedriskā transporta pietura. Piebraukšanas iespējas pie Objekta vērtējamas kā labas.

Raksturojums:

zemes gabals ir daudzstūra formas ar līdzenu reljefu un vidēju/zemu gruntsūdens līmeni. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā māja ļoti sliktā tehniskā stāvoklī – demontējama.

Komunikācijas:

zemes gabals nav nodrošināts ar inženierkomunikāciju pieslēgumiem.

Labākais izmantošanas veids:

lauksaimniecībā izmantojamā zeme, veicot apbūves demontāžu.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.februārī apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Celmi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 002 0131, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 23.martam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 290.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 29.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 6.aprīlī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts nekustamā īpašuma “Celmi”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

 

 

Pievienotie faili