VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts nekustamais īpašums „Ozoli 1”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā

PĀRDOD

Valsts nekustamo īpašumu „Ozoli 1”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4466 003 0261.

Objekta sastāvā ir dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 4466 003 0131 001, kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4466 003 0131 002, šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 4466 003 0131 003 un zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4466 003 0261, ar kopējo platību 0.21 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.11 ha.

Objekta sastāvā esošās būves ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, dzīvojamā māja sabrukusi daļēji, palīgēkas – pilnībā.

Dzīvojamās mājas raksturojums:

Atrašanās vieta:

Daugavpils novada Demenes pagastā, ~ 2,5 km attālumā no Demenes ciemata centra, ~ 14,5 km no Daugavpils administratīvās robežas un ~ 8 km no Lietuvas robežas.

Raksturojums:

1926.gadā celta vienstāva koka dzīvojamā māja ar kopējo platību 70,6 m2; dzīvojamā māja sabrukusi daļēji, palīgēkas – pilnībā.

Komunikācijas:

elektroapgāde, ūdensapgāde – aka.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.februārī apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Ozoli 1”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4466 003 0261, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 23.martam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 99.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 9.90 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 6.aprīlī plkst.10.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts nekustamā īpašuma “Ozoli 1”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili