VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 “Šalgunova”, Žīguru pagastā, Viļakas novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Šalgunova”, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, kadastra Nr.3898 900 0151.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 48.3 m2, 4870/15700 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3898 003 0281 001 kopīpašumā esošās daļas, 4870/15700 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 3898 003 0281 002, 4870/15700 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 3898 003 0281 003 un 4870/15700 domājamās daļas no pirts ar būves kadastra apzīmējumu 3898 003 0281 004.

Nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, ir funkcionāli saistīts ar valstij piederoša zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0281, ar kopējo platību 16.926 ha, kura tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija, daļu 0.826 ha platībā.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vietaObjekts atrodas Viļakas novada Žīguru pagastā, ~ 1,7 km attālumā no Žīguru ciemata, infrastruktūra – dzīvojamā apbūve, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Sociālā infrastruktūra vāji attīstīta. Autotransporta novietošana iespējama mājas pagalmā. Piebraukšanas iespējas pa grants seguma ceļu vērtējamas kā labas.
  • Raksturojums: Objekts atrodas 1940.gadā būvētā vienstāva koka dzīvojamā mājā ar divslīpņu azbestcementa lokšņu jumta segumu. Objekta iekšējās apdares stāvoklis slikts, iekšēja apdare ir nolietojusies. Dzīvojamās mājas fiziskais nolietojums atbilstoši telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietai (kadastrālās uzmērīšanas datums 10.05.2016.) - 65%.
  • Komunikācijas: elektroapgāde (220 V), ūdensapgāde – aka, kanalizācija – sausā tualete, apkure – krāsns.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.16/150 apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Šalgunova”, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, kadastra Nr.3898 900 0151, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 6.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 500.00 euro, izsoles solis 10.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 50.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 21.aprīlī plkst.15.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Šalgunova”, Žīguru pagastā, Viļakas novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili