VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.47 Krustpils ielā 73 k-4, Rīgā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.47 Krustpils ielā 73 k-4, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 8971.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 11.7 m2 un 1123/70283 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0100 121 1333 005 kopīpašumā esošās daļas.

Nekustamais īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, ir funkcionāli saistīts ar privātpersonām piederošas zemes vienības ar kadastra Nr.0100 121 1333, ar kopējo platību 2.1409 ha, daļu 0.1800 ha platībā.

Objekts ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Rīgā, Šķirotavā, Krustpils ielā netālu no krustojuma ar Zasas ielu. Apkārtēja infrastruktūra ir samērā labi attīstīta. Netālu no vērtējamā objekta atrodas veikali, rūpniecības objekti un noliktavas.
  • Raksturojums: Objekts atrodas 3 stāvu kopmītņu tipa daudzdzīvokļu ēkas 3.stāvā. Objekts daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī.
  • Komunikācijas: Centralizētā elektroapgāde, siltumapgāde, aukstā ūdens apgāde, kanalizācija.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.47 Krustpils ielā 73 k-4, Rīgā, kadastra Nr.0100 922 8971, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 6.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 3 800.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 380.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 21.aprīlī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.47 Krustpils ielā 73 k-4, Rīgā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili