VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.5 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā

PĀRDOD izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.5 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0345.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 28,3 m2, 2827/23691 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6817 003 0311 001 kopīpašumā esošās daļas, 2827/23691 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 6817 003 0311 002 un 2827/23691 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6817 003 0311, ar kopējo platību 0.3663 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Zilupes pilsētā, blakus dzelzceļam. Sociālā infrastruktūra ir attīstīta. Ir pieejams autobuss, vilciens. Automašīnas novietnes iespējas - pagalmā.
  • Raksturojums: Objekts atrodas 1948.gadā būvētā vienstāva koka dzīvojamā mājā ar azbestcementa lokšņu jumta segumu. Ēkas stāvoklis ir slikts. Dzīvoklis ir izvietots ēkas stūrī. Telpu vispārējais tehniskais stāvoklis ir slikts.
  • Komunikācijaselektroapgāde - centralizētā; apkure – krāsns.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.16/147  apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā, kadastra Nr.6817 900 0345, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 300.00 euro, izsoles solis 10.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 30.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 27.aprīlī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.5 Dzelzceļa ielā 8, Zilupē, Zilupes novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili