VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts nekustamais īpašums “Dzelzceļa māja 274,7.km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā

PĀRDOD izsolē valsts nekustamo īpašumu “Dzelzceļa māja 274,7.km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 001 0087.

Objekta sastāvā ir viendzīvokļa dzīvojamā māja ar kopējo platību 52.40 m2, ar būves kadastra apzīmējumu 6896 001 0087 001, šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 6896 001 0087 002 un zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6896 001 0087, ar kopējo platību 0.1890 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.0990 ha.

Objekts ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: bjekts atrodas Zilupes novada Zaļesjes pagasta ciematā Brigi, ~ 8 km attālumā no Zilupes pilsētas administratīvas robežas.
    Apkārtnē - privātmāju apbūve, lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Piebraukšanas iespējas pie apbūves ir labas (Objekts pieguļ ceļam ar grants segumu). Pie Objekta atrodas dzelzceļa līnija.

  • Raksturojums: Dzīvojamās mājas ekspluatācija uzsākta: 1900.gadā. Ēkas konstrukcijas materiāls (ķieģelis, betons, koks, jaukts). Pamati - laukakmeņu mūris; ārsienas - kokmateriāli, pārsegumi - kokmateriāls. Jumta konstrukcijas un pārseguma materiāls divslīpņu, segums - azbestcementa loksnes.
  • Komunikācijas: Ēkas fiziskais stāvoklis ir apmierinošs/daļēji apmierinošs. Dzīvojamās mājas iekšējās apdares stāvoklis ir apmierinošs/ slikts.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī ar Privatizācijas aģentūras valdes lēmumu Nr.16/148 apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 274,7.km”, Brigos, Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, kadastra Nr.6896 001 0087, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 12.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 1680.00 euro, izsoles solis 50.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 168.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 27.aprīlī plkst.10.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts nekustamā īpašuma “Dzelzceļa māja 274,7.km”, Brigos Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili