VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī

PĀRDOD

IZĪRĒTU valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1278.

Objekta sastāvā ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 35,90 m2, 3710/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 019 0311 001) kopīpašumā esošās daļas, 3710/14870 domājamās daļas no septiņiem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 019 0311 002, 2700 019 0311 003, 2700 019 0311 004, 2700 019 0311 005, 2700 019 0311 006, 2700 019 0311 007 un 2700 019 0311 008) un 3710/14870 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 019 0311) ar kopējo platību 0.3530 ha.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Daudzdzīvokļu ēka, kurā atrodas Objekts, atrodas Ventspils pilsētā, kvartālā, ko veido Zvaigžņu iela, Kuldīgas iela un Pērkoņu iela.

Līdz Ventspils pilsētas centram ir aptuveni 3.5 km. Sabiedriskā transporta kustību uz Ventspils pilsētas centru un citiem rajoniem nodrošina autobusu, mikroautobusu maršruti.

Daudzdzīvokļu ēka, kurā atrodas Objekts, ir novietota paralēli Pērkoņu ielai. Apkārtējo apbūvi veido daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, celtas 70-ajos gados. Piebraucamais ceļš un gājēju celiņi klāti ar asfaltbetona/grants ceļa segumu.

Apkārtējos kvartālos atrodas sabiedriska rakstura celtnes, skolas, bērnudārzi, pārtikas un rūpniecības preču veikali, automašīnu stāvvietas.

Raksturojums:

Kāpņu telpas ieejas durvis tiek slēgtas ar atslēgu. Kāpņu telpa ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Objekts atrodas 2 stāvu ēkas 2.stāvā. Dzīvokļa apdare kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Komunikācijas:

Apkure – krāsns;

elektroapgāde – centralizētā;

aukstā ūdensapgāde – centralizētā;

kanalizācija - vietējā.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.februārī apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1278, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts:

  • pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īpašuma Nr.4 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1278, īrniekam – viena mēneša laikā no paziņojuma par dzīvokļa pārdošanu izsolē un pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas;
  • pārējām personām – līdz 2017.gada 23.martam plkst.16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmato savas pirmpirkuma tiesības.

Izsoles sākumcena 5800.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 580.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 7.aprīlī plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 Pērkoņu ielā 11, Ventspilī, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili