VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 “Dzelzceļnieki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā

PĀRDOD

IZĪRĒTU valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļnieki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9866 900 0208.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 47.7 m2, 4850/15220 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0037 001 kopīpašumā esošās daļas, 4850/15220 domājamās daļas no atejas ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0037 002, 4850/15220 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0037 003, 4850/15220 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0037 004, 4850/15220 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0037 005, 4850/15220 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 9866 014 0037 006 un 4850/15220 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 014 0037, ar kopējo platību 0.5952 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.3905 ha platībā.

Īpašuma raksturojums:

Atrašanās vieta:

Objekts atrodas Ventspils novadā, Tārgales pagasta teritorijā, apdzīvotā vietā Pūrkalni, blakus dzelzceļa sliedēm. Apkārtējo apbūvi raksturo vairākas līdzīga tipa divu dzīvokļu ēkas. Objekts atrodas 10 km attālumā no Ventspils pilsētas.

Sabiedriskā transporta kustību nodrošina autobuss.

Automašīnas novietnes iespējas – ielas malā vai pagalmā.   

Raksturojums:

Objekts atrodas barakas tipa ēkā. Ēka ir daļēji apmierinošā stāvoklī. Objekts atrodas pie ēkas gala sienas. Objekta tehniskais stāvoklis – daļēji apmierinošs. Sienas klāj tapetes, krāsojums vai bez apdares, grīdās – linoleja, lamināta parketa klājums, flīzes vai bez apdares. Dzīvoklim ir daļēji nomainīti logi uz stikla paketēm PVC rāmjos. Vienā no dzīvojamām istabām ir izveidotas sanitārtehniskās telpas.

Komunikācijas:

Apkure – krāsns;

elektroapgāde – centralizētā;

aukstā ūdensapgāde – centralizētā.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.februārī apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļnieki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9866 900 0208, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts:

-          pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļnieki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, kadastra Nr.9866 900 0208, īrniekam – viena mēneša laikā no paziņojuma par dzīvokļa pārdošanu izsolē un pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas;

-          pārējām personām – līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmato savas pirmpirkuma tiesības.

Izsoles sākumcena 1900.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 190.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 11.maijā plkst.10.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

1)      norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai

2)      norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī

3)      Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļnieki”, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā:

Nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Kontakti:

VAS “Privatizācijas aģentūra”

Kārlis Kleinbergs 67021348

Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

 

Irina Gruntmane 67021300

Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

 

Jeļena Smirnova 67021413

Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Pievienotie faili