VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts nekustamais īpašums Viskaļu ielā 38, Rīgā

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo: atjaunots pieteikšanās (apliecinājumu iesniegšanas) termiņš nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 38, Rīgā, kadastra Nr.0100 085 0159 (turpmāk – Objekts), privatizācijai saskaņā ar 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātajiem minētā nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

Objekts sastāv no:

 • zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0149 - 1,149 ha platībā (turpmāk – Zemesgabals);
 • darbnīcas (būves kadastra apzīmējums 0100 085 0021 019) ar kopējo platību 3331,4 m2;
 • katlu mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 085 0021 020) ar kopējo platību 131,5 m2.

Cena un norēķini:

 • Objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) – EUR 261 000,00.
 • Papildus nosacītajai cenai pircējam jāsamaksā ar Objektu saistītos apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumus, kas uz 2016.gada 27.septembri ir EUR 4 685,16 apmērā. Maksājums jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad pircējs saņēmis rakstisku uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu. Maksājumu apjoms tiks precizēts uz Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienu.
 • Maksimālais termiņš norēķiniem par Objektu – 10 gadi.
 • Objekta pirkšanā noteikti šādi maksāšanas līdzekļi (par Objektu kopumā noapaļojot):
  • 99,75% euro,
  • 0,25% privatizācijas sertifikāti.

Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro pirms pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī visā nomaksas pirkuma līguma laikā. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti norādīti šeit.

Informācija par izsoli:

 • Apliecinājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017.gada 11.maijam plkst.17.00.
 • Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā:
  • izsoles dalības maksa – EUR 150,00;
  • nodrošinājums – EUR 26 100,00.
  Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole izsludināta 2017.gada 25.maijā plkst.13.00 Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.
  Izsoles uzvarētājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles jāsamaksā summa euro, kas veido 10% no nosolītās un nosacītās cenu starpības.

Apbūves raksturojums*:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Ekspl. uzsākš. gads

Stāvu skaits

Apbūves lauk. (m2)

Kopējā platība (m2)

Tilpums (m3)

Darbnīca

01000850021 019

1953

1

3745,6

3331,4

14940

Katlu māja

01000850021 020

1957

1

131,5

131,5

621

* saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.

 Atrašanās vieta:

 

Objekts atrodas kvartālā starp Ezermalas ielu, Viskaļu ielu un Ķīšezeru.

Piebraukšana no Ezermalas ielas pa iekškvartāla ceļu.

Apraksts

Ēku tehniskais stāvoklis ir slikts.

Darbnīcas ēkai (būves kadastra apzīmējums 0100 085 0021 019) ir sarežģīta konfigurācija. Aptuvena izmantojamo telpu platība ir 1400 m2, pārējā telpu platība bez pārbūves nav izmantojama.

Komunikācijas

Pieejamās komunikācijas – elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija.

Labākais izmantošanas veids

Efektīvākais izmantošanas veids būtu ēku nojaukšana un zemesgabala labiekārtošana mūsdienu prasībām atbilstošu ēku būvniecībai.

Zemesgabala lietošanas mērķis

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā Zemesgabalam reģistrēti lietošanas mērķi:

 • rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), platība – 0,0436 ha,
 • izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901), platība – 1,1054 ha.

Atļautā izmantošana

Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija.

Ar 2016.gada 28.oktobrī apstiprinātajiem Objekta privatizācijas noteikumiem un informāciju par Objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu un 188.panta otro daļu valdes lēmumu, ar kuru atjaunots apliecinājumu iesniegšanas termiņš, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte
t
ālr.: 67 021 325, 28 674 556
e-pasts: Lienīte.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Pievienotie faili