VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts nekustamais īpašums Ezermalas ielā 6, Rīgā; Viskaļu ielā 40, Rīgā

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo: 2017.gada 2.martā apstiprināti valsts īpašuma objekta - nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā; Viskaļu ielā 40, Rīgā, kadastra Nr.0100 085 0157, un nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 42, Rīgā, kadastra Nr.0100 085 0160, (turpmāk – Objekts) privatizācijas noteikumi.

Objekts sastāv no diviem nekustamajiem īpašumiem:

1.nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 6, Rīgā; Viskaļu ielā 40, Rīgā, kadastra Nr.0100 085 0157:

 • zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0147 - 8037 m2 platībā;
 • pagraba (būves kadastra apzīmējums 0100 085 0021 021) ar kopējo platību 17,4 m2;
 • noliktavas (būves kadastra apzīmējums 0100 085 0021 023) ar kopējo platību 48,5 m2;
 • transformatoru apakšstacijas (būves kadastra apzīmējums 0100 085 0021 024) ar kopējo platību 54,3 m2;

2.nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 42, Rīgā, kadastra Nr.0100 085 0160:

 • zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0150 - 1754 m2 platībā;
 • laboratorijas (būves kadastra apzīmējums 0100 085 0021 022) ar kopējo platību 195,90 m2.

Cena un norēķini:

 • Objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena): EUR 269 620,00.
 • Papildus nosacītajai cenai pircējam jāsamaksā ar Objektu saistītos apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumus, kas uz 2017.gada 16.februāri ir EUR 1956,20 apmērā. Maksājums jāveic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad pircējs saņēmis rakstisku uzaicinājumu noslēgt pirkuma līgumu.
 • Maksimālais termiņš norēķiniem par Objektu – 10 gadi.
 • Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti norādīti šeit.

Informācija par izsoli:

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2017.gada 11.maijam plkst.17.00.
Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā:

 • izsoles dalības maksa – EUR 150,00;
 • nodrošinājums – EUR 26 962,00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole izsludināta 2017.gada 25.maijā plkst.15.00 Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.
Izsoles uzvarētājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles jāsamaksā summa euro, kas veido 10% no nosolītās un nosacītās cenu starpības.

Apbūves raksturojums*:

Nosaukums / Adrese

Kadastra apzīmējums

Ekspl. uzsākš. gads

Stāvu skaits

Apbūves lauk. (m2)

Kopējā platība (m2)

Tilpums (m3)

Pagrabs

Ezermalas iela 6, Rīga

01000850021 021

1977

1

(pazemes)

17,4

17,4

29

Noliktava

Ezermalas iela 6, Rīga

01000850021 023

1981

1

48,5

48,5

97

Ttransformatoru apakšstacija

Viskaļu iela 40, Rīga

01000850021 024

1953

1

55,8

54,3

187

Laboratorija

Viskaļu iela 42, Rīga

01000850021 022

1981

1

244,5

195,9

777

* saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.

 

Atrašanās vieta

Objekts atrodas kvartālā starp Ezermalas ielu, Viskaļu ielu un Ķīšezeru.

Piebraukšana no Ezermalas ielas pa iekškvartāla ceļu un servitūta ceļu.

Apraksts

Transformatoru ēka tiek izmantota elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai tuvējiem nekustamajiem īpašumiem.

Pārējo ēku tehniskais stāvoklis ir slikts.

Labākais izmantošanas veids

Efektīvākais izmantošanas veids būtu ēku nojaukšana, lai atbrīvotu  zemesgabalu teritorijas plānojumam atbilstošas apbūves veidošanai.

Zemesgabalu lietošanas mērķis

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie zemesgabalu lietošanas mērķi:

1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0147 (Viskaļu iela 40):

 • rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (kods 1001), platība – 0,4245 ha;
 • noliktavu apbūve (kods 1002), platība – 0,3792 ha;

2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 0100 085 0150 (Viskaļu iela 42) - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (kods 0901), platība – 0,1754 ha.

Atļautā izmantošana

Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorija.

Ar 2017.gada 2.martā apstiprinātajiem Objekta privatizācijas noteikumiem un informāciju par Objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba dienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo daļu, 76.panta pirmo un otro daļu, 79.panta pirmo daļu un 188.panta otro daļu valdes lēmumu, ar kuru atjaunots apliecinājumu iesniegšanas termiņš, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

KONTAKTPERSONA:
Lienīte Dzimtā-Zemīte
tālr.: 67 021 325, 28 674 556
e-pasts: Lienīte.Dzimta-Zemite@pa.gov.lv

Pievienotie faili