VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts nekustamo īpašumu “Ķunci 3”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā

PĀRDOD valsts nekustamo īpašumu “Ķunci 3”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7070 009 0009.

Objekta sastāvā ir dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 7070 009 0177 001, saimniecības ēka ar būves kadastra apzīmējumu 7070 009 0177 002 un zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 7070 009 0177, ar kopējo platību 1.64 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.85 platībā.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijā, 1.5 km attālumā no apdzīvotās vietas Sāviena.
  • Raksturojums: Dzīvojamā māja ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav derīga dzīvošanai, saimniecības ēka ir sabrukusi.
  • Komunikācijas: NAV.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 2.martā ir apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Ķunci 3”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra Nr.7070 009 0009, pirmās izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 1700.00 euro,izsoles solis 50.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 170.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 11.maijā plkst.16.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis!

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili