VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.2 “Vālodzes”, Virgas pagastā, Priekules novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Vālodzes”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 900 0030.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 33.8 m2, 3380/16200 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6498 002 1195 001) kopīpašumā esošās daļas un 3380/16200 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6498 002 1195) ar kopējo platību 0.1850 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.1570 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vietaObjekts atrodas Priekules novada Virgas pagasta teritorijā.
  • Raksturojums: Objekts ir sliktā tehniskā stāvoklī, iekšējā apdare ir spēcīgi nolietojusies. Objekts atrodas baraka tipa vienstāvu dzīvojamās mājas stūrī. Dzīvojamās mājas stāvoklis daļēji apmierinošs.
  • Komunikācijas: krāsns apkure, elektrība, ūdens apgāde (ārā aka), sausā tualete (ārā).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Vālodzes”, Virgas pagastā, Priekules novadā, kadastra Nr.6498 900 0030, pirmās izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 600.00 euro,izsoles solis 20.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 60.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 12.maijā plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis!

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili