VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 “Lauri”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Lauri”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 900 0075.

Objekta sastāvā ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 45.6 m2, 4690/8790 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6496 008 0099 001) kopīpašumā esošās daļas, 4690/8790 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 6496 008 0099 002, 6496 008 0099 004), 4690/8790 domājamās daļas no kūts (būves kadastra apzīmējums 6496 008 0099 003) un 4690/8790 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 008 0099) ar kopējo platību 0.3370 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Pāvilostas novada Vērgales pagasta teritorijā.
  • Raksturojums: Objekts ir sliktā tehniskā stāvoklī, iekšējā apdare ir nolietojusies. Objekts atrodas baraka tipa vienstāvu dzīvojamā mājā pie gala sienas.
  • Komunikācijas: krāsns apkure, elektrība, ūdens apgāde (ārā aka), sausā tualete.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Lauri”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.6496 900 0075, pirmās izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 800.00 euro,izsoles solis 20.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 80.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 12.maijā plkst.10.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis!

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili