VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts nekustamais īpašums “Ūdens pumpja māja”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā

PĀRDOD valsts nekustamo īpašumu “Ūdens pumpja māja”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 003 0214.

Objekta sastāvā ir dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 6868 003 0214 001, šķūnis ar būves kadastra apzīmējumu 6868 003 0214 002, pagrabs ar būves kadastra apzīmējumu 6868 003 0214 003 un zemes vienība ar kadastra Nr.6868 003 0214, ar kopējo platību 0.0768 ha.

Objekta sastāvā esošā dzīvojamā māja ar būves kadastra apzīmējumu 6868 003 0214 001 ir saglabājusies daļēji, šķūnis ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0214 002 ir demontēts, no pagraba ar kadastra apzīmējumu 6868 003 0214 003 ir saglabājušies daži fragmenti.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

 

  • Atrašanās vieta: Kārsavas novada Malnavas pagastā, ~3 km attālumā no Kārsavas pilsētas. Tuvāko apkārtni pārsvarā veido lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tuvumā atrodas dzelzceļa līnija un apdzīvota vieta Bozova.
  • Raksturojums: 1900.gadā celta vienstāva koka dzīvojamā māja, kopējā platība atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas lietai – 46.5 m2.
  • Komunikācijas: ekonomiski pamatotākais izmantošanas veids, pie kura īpašuma vērtība būs visaugstākā, ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme pēc dzīvojamās ēkas un pagraba atlikušo konstrukciju demontāžas.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.martā ir apstiprināti valsts nekustamā īpašuma “Ūdens pumpja māja”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, kadastra Nr.6868 003 0214, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 23.00 euro,izsoles solis 2.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 2.30 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 12.maijā plkst.16.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nekustamā īpašuma “Ūdens pumpja māja”, Kārsavas stacijā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili