VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Ilgas”, Apes pagastā, Apes novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Ilgas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr.3625 900 0034.

Objekta sastāvā ir divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 43 m2, 430/2629 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3625 001 0164 001 kopīpašumā esošās daļas, 430/2629 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 3625 001 0164 002, 430/2629 domājamās daļas no garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 3625 001 0164 003, 430/2629 domājamās daļas no garāžas ar būves kadastra apzīmējumu 3625 001 0164 004, 430/2629 domājamās daļas no saimniecības ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 3625 001 0164 005 un 430/2629 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3625 001 0164, ar kopējo platību 1.1 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.6 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Apes pagasta teritorijā netālu no apdzīvotas vietas Dauškāni. Pie Objekta var piekļūt pa vietējas nozīmes piebraucamo ceļu, kas klāts ar apmierinošas kvalitātes grants ceļa segumu. Sabiedriskā transporta kustība nav nodrošināta. Īpašuma apkārtni veido viensētu apbūve.
  • Raksturojums: Objekts atrodas 1965.gadā celtas divstāvu ķieģeļu ēkas pirmajā stāvā, pie ēkas gala sienas. Dzīvojamā ēka apmierinošā tehniskā stāvoklī.
  • Komunikācijas: Ēkā nodrošināti pieslēgumi centrālajām inženierkomunikācijām (elektrība, ūdensvads, kanalizācija).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Ilgas”, Apes pagastā, Apes novadā, kadastra Nr.3625 900 0034, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 27.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 700.00 euro,izsoles solis 20.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 70.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 12.maijā plkst.14.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Ilgas”, Apes pagastā, Apes novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili