VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts īpašuma objekts Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo: 2017.gada 23.martā apstiprināti valsts īpašuma objekta Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, kadastra Nr.4080 002 0374 (turpmāk – Objekts), privatizācijas noteikumi.

Objekta sastāvs:

 • zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4080 002 0374 – 943 m2 platībā;
 • būve - aptieka (būves kadastra apzīmējums 4080 002 0374 001) ar kopējo platību 239,8 m2;
 • būve - saimniecības ēka (būves kadastra apzīmējums 4080 002 0374 002) ar kopējo platību 78,8 m2;
 • zemesgrāmatā neierakstīta un kadastrāli neuzmērīta būve – pagrabs (būves kadastra apzīmējums 4080 002 0374 003).

Objekta nosacītā cena – EUR 1 500,00.

Apbūves raksturojums:

Nosaukums

Kadastra apzīmējums

Ekspl. uzsākš.gads

Stāvu skaits

Virszemes

Apbūves lauk. (m2)

Kopējā platība (m2)

Tilpums (m3)

 aptieka

4080 002 0374 001

1990

2

166,2

239,8

733

 saimniecības ēka

4080 002 0374 002

1933

1

86,8

78,8

196

 

Atrašanās vieta

Objekts atrodas Vecumnieku novada, Skaistkalnes pagasta teritorijā, apdzīvotā vietā Skaistkalne. Piebraukšana Objektam pa asfaltēta seguma ielām. Sabiedriskais transports – autobuss.

Apkārtējā apbūve

Individuālās dzīvojamās mājas, pakalpojumus sniedzoši uzņēmumi.

Apraksts /Komunikācijas

Aptiekas ēkā ir elektroapgāde. Saimniecības ēkā nav.

Zemesgabala lietošanas mērķis

Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētie zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), platība 0,0943 ha. Pašvaldības noteiktais Zemesgabala lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601), platība 0,0943 ha.  

Objekta apgrūtinājumi

Skaistkalnes pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000554840 Objektam nostiprināti šādi apgrūtinājumi:

 • vides un dabas resursu ķīmiskās aizsargjoslas teritorija ap pazemes ūdens ņemšanas vietu – 0,0943 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar drenām un atklātiem grāvjiem – 0,0234 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju un kabeļu kanalizāciju – 0,004 ha;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līniju pilsētās un ciemos ar nominālo spriegumu līdz 20 kilovoltiem – 0,0099 ha;
 • vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas (aizsardzības zonas) teritorija ap kultūras pieminekli pilsētās – 0,0943 ha;
 • zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa – 0,0001 ha.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Ar 2017.gada 23.martā apstiprinātajiem valsts īpašuma objekta Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, privatizācijas noteikumiem var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 11.maijam plkst.17.00. Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā:

 • izsoles dalības maksa – EUR 50,00;
 • nodrošinājums – EUR 150,00.

Objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena) - EUR 1 500,00.

MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻU PROPORCIJA:

Par apbūvi:

 • 80% euro,
 • 20% privatizācijas sertifikāti (Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro pirms pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī visā nomaksas pirkuma līguma laikā).

Par zemesgabalu: 100% euro.

Maksimālais termiņš norēķiniem par Objektu, pērkot uz nomaksu – 10 gadi.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole izsludināta 2017.gada 25.maijā plkst.10.00 Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

KONTAKTPERSONA:
Ginta Magdeburgere
tālr.: 67 021 316, 29 379 887
e-pasts:
Ginta.Magdeburgere@pa.gov.lv

Pievienotie faili