VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 “Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā

PĀRDOD Valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 900 0547.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 29.2 m2, 292/5632 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4646 002 0052 001 kopīpašumā esošās daļas un 292/5632 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4646 002 0052, ar kopējo platību 0.1 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Auru pagasta teritorijā Lielbērzes ciematā sociālās aprūpes centra “Zemgale” teritorijā. Pie Objekta var piekļūt no autoceļā Dobele – Annenieki pa vietējas nozīmes piebraucamu ceļu. Sabiedriskā transporta kustību ar novada centru un citiem rajoniem nodrošina autobusu kustības maršruti. Pieturvieta atrodas uz autoceļa Dobele – Annenieki netālu no Objekta. Apkārtni veido daudzstāvu dzīvojamās mājas un aprūpes centra ēkas.
  • Raksturojums: Objekts atrodas 1950.gadā celtas divstāvu ķieģeļu ēkas pirmajā stāvā, pie ēkas gala sienas. Dzīvojamā ēka sliktā tehniskā stāvoklī.
  • Komunikācijas: ēkā nodrošināti pieslēgumi centrālajām inženierkomunikācijām (elektrība, ūdensvads, kanalizācija); vietējā krāsns apkure.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 9.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr.4646 900 0547, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 2.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 500.00 euro,izsoles solis 10.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 50.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 19.maijā plkst.10.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Lielbērze 1”, Lielbērzē, Auru pagastā, Dobeles novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili