VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā

PĀRDOD izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra Nr.9652 900 0142.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 40,8 m2, 4080/36820 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 001) kopīpašumā esošās daļas, 4080/36820 domājamās daļas no divām kūtīm (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 002, 9652 006 0179 003), 4080/36820 domājamās daļas no diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 9652 006 0179 004, 9652 006 0179 007), 4080/36820 domājamās daļas no pagraba (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 005), 4080/36820 domājamās daļas no garāžas (būves kadastra apzīmējums 9652 006 0179 006), 4080/36820 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9652 006 0179) ar kopējo platību 1.92 ha, t.sk. lauksaimniecībā izmantojamā zeme 1.36 ha platībā un meža zeme 0.08 ha platībā, un 4080/36820 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 9652 006 0180) ar kopējo platību 2.34 ha, t.sk. lauksamniecībā izmantojamā zeme 2.34 ha platībā.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Kocēnu novadā, Dikļu pagasta teritorijā, Dauguļos, pie Dauguļu – Rozulas ceļa. Līdz Dikļu pagasta centram ir aptuveni 12 km. Sabiedriskā transporta kustību nodrošina autobusu, mikroautobusu maršruti.
  • Raksturojums: Objekts atrodas mazstāvu daudzdzīvokļu ēkā. Ēkas konstruktīvais risinājums: laukakmens mūris. Dzīvoklis atrodas 2-stāvu ēkas 1.stāvā, ēkas gala daļā. Dzīvokļa apdare kopumā ir nolietojusies, dzīvoklī atrodošās komunikācijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
  • Komunikācijas: Siltumapgāde – krāsns, plīts; elektroapgāde – centralizētā.  

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.martā apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra Nr.9652 900 0142, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts:

  • pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, kadastra Nr.9652 900 0142, īrniekam – viena mēneša laikā no paziņojuma par dzīvokļa pārdošanu izsolē un pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas;
  • pārējām personām – līdz 2017.gada 9.maijam plkst.16.00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmato savas pirmpirkuma tiesības.

Izsoles sākumcena 2 300.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 230.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 18.maijā plkst.14.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Labrenči”, Dikļu pagastā, Kocēnu novadā, nodrošinājums”

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili