VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Dzīvokļa īpašums Nr.11 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā

PĀRDOD izsolē valsts dzīvokļa īpašumu Nr.11 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6448 900 0111.

Objekta sastāvā ir trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 71.4 m2, 7140/142360 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6448 005 0096 002) kopīpašumā esošās daļas un 7140/142360 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6448 005 1754) ar kopējo platību 0.6000 ha.

Objekts ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Cīravas pagasta teritorijā Cīravas ciematā daudzstāvu dzīvojamo māju apbūves teritorijā. Līdz novada centram sabiedriskā transporta kustību nodrošina autobusu maršruti. 
  • Raksturojums: Objekts atrodas padomju laikā celtā paneļu ēkā. Ēkas tehniskais stāvoklis – apmierinošs. Dzīvoklis atrodas 3-stāvu ēkas 1.stāvā. Dzīvoklim ir nepieciešams kapitāls remonts.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.martā apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.11 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, kadastra Nr.6448 900 0111, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 2.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 1 300.00 euro, izsoles solis 50.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 130.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 18.maijā plkst.13.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.11 “Vītoli”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili