VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8425 900 0238.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25.8 m2, 258/1487 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8425 002 0062 004 kopīpašumā esošās daļas un 258/1487 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0068, ar kopējo platību 0.0399 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Cieceres pagasta teritorijā Emburgas ciematā. Pie īpašuma var piekļūt pa Bērzāju ielu. Sabiedriskā transporta kustību ar novada centru un citiem rajoniem nodrošina autobusu kustības maršruti. Pieturvieta atrodas uz autoceļa P109 netālu no Objekta.
  • Raksturojums: Objekts atrodas 1925.gadā celtas vienstāva mūra ēkas vidusdaļā.
  • Komunikācijas: ēkā nodrošināts elektroapgādes pieslēgums; vietējā plīts apkure.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, kadastra Nr.8425 900 0238, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 2.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 500.00 euro,izsoles solis 10.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 50.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 19.maijā plkst.11.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Deģi 2”, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili