VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.6 “Rūķīši”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.6 “Rūķīši”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3658 900 0009.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 30.3 m2, 303/2502 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 3658 003 0069 001 kopīpašumā esošās daļas un 303/2502 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3658 003 0069, ar kopējo platību 0.6 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.3 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Jaunannas pagasta teritorijā aptuveni trīs kilometru attālumā no Jaunannas ciemata. Objekta apkārtni veido lauku viensētu apbūve.
  • Raksturojums: Objekts atrodas celtas divstāvu ēkas otrajā stāvā. Ēka nodota ekspluatācijā 1987.gadā.
  • Komunikācijas: ēkā nodrošināti pieslēgumi centrālajām inženierkomunikācijām (elektrība, ūdensvads, kanalizācija); vietējā plīts apkure.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.6 “Rūķīši”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3658 900 0009, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 2.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 300.00 euro,izsoles solis 10.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 30.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 18.maijā plkst.10.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.6 “Rūķīši”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10 % avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili