VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.21 Talsu ielā 66, Ventspilī

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.21 Talsu ielā 66, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1314.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 34.9 m2 un 3490/318220 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 027 0107 001 kopīpašumā esošās daļas. Dzīvojamā māja, kurā atrodas Objekts, atrodas uz privātpersonai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 027 0123, ar kopējo platību 0.2078 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Ventspils pilsētās austrumu daļā Pārventā. Pie Objekta var piekļūt pa Talsu ielu, kas klāta ar asfalta ceļa segumu. Sabiedriskā transporta kustību ar pilsētas centu un citiem rajoniem nodrošina autobusu kustības maršruti. Pieturvieta atrodas netālu no vērtējamā īpašuma.  Objekta apkārtni veido daudzstāvu dzīvojamās mājas. Infrastruktūras objekti atrodas netālu no vērtējamā īpašuma.
  • Raksturojums: Objekts atrodas piecstāvu ēkas trešajā stāvā. Ēka nodota ekspluatācijā ~1970.gadā.
  • Komunikācijas: ēkā nodrošināti pieslēgumi centrālajām inženierkomunikācijām (elektrība, ūdensvads, kanalizācija, apkure).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.21 Talsu ielā 66, Ventspilī, kadastra Nr.2700 901 1314, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 11.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 1 200.00 euro,izsoles solis 100.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 120.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 26.maijā plkst.13.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.21 Talsu ielā 66, Ventspilī, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā: nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili