VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.3 “Rencēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Rencēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0244.

Objekta sastāvā ir vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 36.5 m2, 365/1751 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 5470 002 0110 001 kopīpašumā esošās daļas, 365/1751 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 5470 002 0110 002 un 365/1751 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5470 002 0110, ar kopējo platību 0.46 ha, tajā skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 0.134 ha platībā.

Objekts ir patvarīgi aizņemts bez dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Platones pagasta teritorijā Autoceļu Jelgava-Eleja un Jelgava-Vircava krustojumā. Pie Objekta var piekļūt no pagasta nozīmes autoceļa, pa vietējas nozīmes piebraucamu ceļu. Sabiedriskā transporta kustību ar novada centu un citiem rajoniem nodrošina autobusu kustības maršruti. Pieturvieta atrodas uz autoceļa Jelgava-Eleja netālu no Objekta. Objekta apkārtni veido lauku viensētu apbūve.
  • Raksturojums: Objekts atrodas divstāvu ēkas pirmajā stāvā. Ēka nodota ekspluatācijā 1970.gadā.
  • Komunikācijas: ēkā nodrošināti pieslēgumi centrālajām inženierkomunikācijām (elektrība).

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 16.martā ir apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Rencēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5470 900 0244, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2017.gada 2.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 500.00 euro, izsoles solis 10.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 50.00 euro.

Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 19.maijā plkst.13.00.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: "Valsts dzīvokļa īpašuma Nr.3 “Rencēni”, Platones pagastā, Jelgavas novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili