VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Dzīvokļa īpašums Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, valsts ¼ domājamā daļa

PĀRDOD dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603, valsts ¼ domājamo daļu.  

Objekta sastāvā ir ¼ domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2, 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0171 001 kopīpašumā esošās daļas, 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0171, ar kopējo platību 0.1618 ha, un 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4474 003 0172, ar kopējo platību 0.3165 ha.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Naujenes pagasta teritorijā Naujenes ciemata centrālajā daļā. Sabiedriskā transporta kustību ar novada centru un citiem rajoniem nodrošina autobusu kustības maršruti. Pieturvieta atrodas pie autoceļa A6 netālu no Objekta.
  • Raksturojums: trīsstāvu dzīvojamās mājas ekspluatācija uzsākta 1980.gadā. Objekts atrodas ēkas pirmajā stāvā pie gala sienas.
  • Komunikācijas: pieslēgumi centrālajām inženierkomunikācijām (elektrība, ūdensvads, kanalizācija), elektrība ir atslēgta.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 23.martā apstiprināti dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603, valsts ¼ domājamās daļas izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts:

  • pirmpirkuma tiesīgajai personai – dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603, kopīpašniekam – mēneša laikā no sludinājuma par dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 0603, valsts ¼ domājamās daļas pārdošanu izsolē publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
  • pārējām personām – līdz 2017.gada 11.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 320.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 32.00 euro.

Ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmantos pirmpirkuma tiesības pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 26.maijā plkst.14.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, valsts ¼ domājamās daļas nodrošinājums”!

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili