VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts dzīvokļa īpašums Nr.1 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā

PĀRDOD valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 1719.

Objekta sastāvā ir dzīvoklis ar kopējo platību 38.8 m2, 3880/7520 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 001 kopīpašumā esošās daļas, 3880/7520 domājamās daļas no pagraba ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 002, 3880/7520 domājamās daļas no pirts ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 003 un 3880/7520 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 4474 003 0193 004.

Nekustamais īpašums ar kadastra Nr.4474 503 0003, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, ar kadastra Nr.4474 008 0053, daļu 0.1353 ha platībā. Īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz minēto zemes gabalu nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā.

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

  • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Daugavpils novadā, Naujenes pagastā, netālu no Naujenes ciemata. Līdz Daugavpils pilsētas centram ir aptuveni 18 km jeb 20 min. brauciens ar vieglo automašīnu.
  • Raksturojums: Objekts atrodas divu dzīvokļu koka konstrukciju mājā. Ēkas ekspluatācijas uzsākšanas laiks – 1944.gads. Atsevišķa ieeja. Izvērtējot ēkas konstrukciju esošo tehnisko stāvokli, ēkas fizisko un morālo novecojumu kopumā ēkas, t.sk., koplietošanas telpu, tehniskais stāvoklis ir uzskatāms par sliktu.
  • Komunikācijas: elektrība – 220 V (atslēgta); apkure – metāla krāsns.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

2017.gada 23.martā apstiprināti valsts dzīvokļa īpašuma Nr.1 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr.4474 900 1719, izsoles noteikumi.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumu var Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās: pirmdien-ceturtdien no plkst.8.30 līdz 17.00, piektdienās – līdz 16.00.

Pieteikuma iesniegšanas termiņš uz izsoli noteikts līdz 2017.gada 18.maijam plkst.16.00.

Izsoles sākumcena 240.00 euro.

Līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums 24.00 euro. Ja pieteiksies vismaz viens pretendents, izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2017.gada 1.jūnijā plkst.14.30.

Nodrošinājums jāpārskaita Privatizācijas aģentūras, vienotais reģistrācijas Nr.40003192154:

  • norēķinu kontā Nr.LV07PARX0003805160002, kas atvērts akciju sabiedrībā „Citadele banka”, kods: PARXLV22, vai
  • norēķinu kontā Nr.LV17HABA0551032309150, kas atvērts akciju sabiedrībā „Swedbank”, kods: HABALV22, vai arī
  • Valsts kases norēķinu kontā Nr.LV38TREL9120351000000, kods: TRELL22.

Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: “Nr.1 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, nodrošinājums”.

Nekustamā īpašuma pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Pēc apstiprināšanas par izsoles uzvarētāju divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena vai nomaksas pirkuma gadījumā 10% avanss no nosolītās augstākās cenas, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu.

KONTAKTPERSONAS:
Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv

Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv

Pievienotie faili