VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Valsts īpašuma objekts Mellužu prospektā 31, Jūrmalā

Valsts īpašuma objekts Mellužu prospektā 31, Jūrmalā

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:  2017.gada 11.maijā apstiprināti valsts īpašuma objekta Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 014 2010, privatizācijas noteikumi.

Objekts sastāv no:

 • zemes vienības ar kopējo platību 0,0916 ha, kadastra apzīmējums 1300 014 2010
 • būves - ugunsdzēsēju depo ar kopējo platību 226,5 m2, būves kadastra apzīmējums 1300 014 2010 001
 • būves - garāža ar kopējo platību 32,7 m2, būves kadastra apzīmējums 1300 014 2010 002
 • būves – saimniecības ēka ar kopējo platību 56,20 m2, būves kadastra apzīmējums 1300 014 2010 003

Apbūves raksturojums:

Nosaukums

Ekspluat. uzsākš. gads

Stāvu skaits

Apbūves laukums (m2)

Kopējā platība (m2)

Būvtilpums (m3)

ugunsdzēsēju depo

1925.

4

240,3

226,5

811

garāža

1950.

1

43,7

32,7

140

saimniecības ēka

1972.

1

70,4

56,2

211

ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS 

 • Atrašanās vieta: Objekts atrodas Jūrmalas pilsētas daļā Mellužos, ielu kvartālā, ko veido Mellužu prospekts, Baložu iela, Kāpu iela un Puķu iela, izvietots ielu stūrī. Attālums līdz Jūras krasta zonai ~ 470 m, attālums līdz Rīgas centram ~ 23 km.
 • Apkārtējā apbūve: Savrupmājas un mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve.
 • Komunikācijas: Elektroapgāde.
 • Zemesgabala lietošanas mērķis: Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra in formācijas sistēmā reģistrētais zemesgabala lietošanas mērķis – valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve. Pašvaldības noteiktais Zemesgabala lietošanas mērķis -  komercdarbības objektu apbūve.
 • Atļautais izmantošanas veids: Jauktas centra apbūves teritorija.

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI 

Ar 2017.gada 11.maijā apstiprinātajiem valsts īpašuma objekta Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, privatizācijas noteikumiem var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Privatizācijas noteikumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas.

Apliecinājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 14.jūnijam plkst.17:00.

Līdz apliecinājumu iesniegšanai jāsamaksā:

 •  izsoles dalības maksa – EUR 150,00;
 •  nodrošinājums – EUR 9400,00.
 • Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, izsoles dalības maksa un nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Objekta nosacītā cena (izsoles sākumcena): EUR 94 000,00.

Maksāšanas līdzekļu proporcija:

 • 90,76 % euro
 • 9,24 % privatizācijas sertifikāti

Pircējs ir tiesīgs privatizācijas sertifikātos maksājamo daļu pēc to nominālvērtības samaksāt euro pirms pirkuma līguma noslēgšanas, kā arī visā nomaksas pirkuma līguma laikā. Maksimālais termiņš norēķiniem par Objektu, pērkot uz nomaksu – 10 gadi.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole izsludināta 2017.gada 28.jūnijā plkst.10:00 Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@pa.gov.lv

Ausma Vilsone
tālr.: 67 021 403
e-pasts: Ausma.Vilsone@pa.gov.lv

Pievienotie faili