VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Rīga, Mēness iela 11, neapdzīvojamo telpu grupa Nr.27A
EUR 7 400.00

Objekta sastāvs

 • neapdzīvojamā telpa (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 026 0028 001 025) ar kopējo platību 115.4 m2;
 • 11540/103940 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 026 0028 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 11540/103940 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 026 0028) ar kopējo platību 0.1943 ha.

Atbilstoši Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.25101 - 27A III daļas 1.iedaļas ierakstam un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Objektam noteikti šādi apgrūtinājumi:

 • Rīgas elektrotīkliem piederoši 2 ievadi;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līniju 0.0079 ha platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu, ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi 0.026 ha platībā;
 • zemes īpašniekam nepiederoša būve vai būves daļa;
 • ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju;
 • arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija un objekti 0.1943 ha platībā;
 • ceļa servitūta teritorija.

Objektā atrodas dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 026 0028 001) kopējās inženierkomunikācijas un pakalpojuma patēriņa uzskaites skaitītāji par dzīvojamo māju.

 

Objekta pieejamība

 • objekts ir patvarīgi aizņemts
 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 7 400.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 07.03.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 740.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Rīga, Mēness iela 11, neapdzīvojamo telpu grupa Nr.27A, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 22.03.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv