VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava, “Jaunceltne” dzīvoklis Nr.4
EUR 560.00

Objekta sastāvs

 • vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6448 005 0772 001 004) ar kopējo platību 23.5 m2;
 • 2350/18280 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6448 005 0772 001) kopīpašumā esošās daļas;
 • 2350/18280 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6448 005 0772) ar kopējo platību 0.7600 ha.

Objektu lieto personas, pret kurām Privatizācijas aģentūra ir cēlusi prasību tiesā par faktisko īres tiesisko attiecību izbeigšanu un izlikšanu no objekta bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Atbilstoši Cīravas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.183 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, ir noteikti šādi apgrūtinājumi:

 • ceļa servitūta teritorija 0.01ha platībā;
 • aizsargjoslu teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.18 ha, 0.3 ha, 0.07 ha un 0.12 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts ir izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 560.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 14.03.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 56.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava, “Jaunceltne” dzīvoklis Nr.4, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 29.03.2019
 • laiks: 11:30
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv