VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Aizputes novads, Cīravas pagasts, Cīrava, “Jaunceltne” dzīvoklis Nr.5
EUR 660.00

Objekta sastāvs

  • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 6448 005 0772 001 0045) ar kopējo platību 38.1 m2,;
  • 3810/18280 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6448 005 0772 001) kopīpašumā esošās daļas;
  • 3810/18280 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6448 005 0772) ar kopējo platību 0.7600 ha.

Atbilstoši Cīravas pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.183 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, ir reģistrēti apgrūtinājumi:

  • ceļa servitūta teritorija 0.01ha platībā;
  • aizsargjoslu teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās 0.18 ha, 0.3 ha, 0.07 ha un 0.12 ha platībā.

Objekta pieejamība

  • objekts ir izīrēts
  • ir pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 660.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv