VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašums pārdošanas procesā

Rēzeknes novads, Ozolaines pagasts, Balbiši, “Pūces” dzīvoklis Nr.3
EUR 312.00

Objekta sastāvs

  • vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 42.3 m2
  • 4230/9730 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7876 003 0285 001 kopīpašumā esošās daļas
  • 4230/9730 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7876 003 0285 002
  • 4230/9730 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 7876 003 0285 003
  • 4230/9730 domājamās daļas no atejas ar būves kadastra apzīmējumu 7876 003 0285 004
  • 4230/9730 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7876 003 0285 005

Būvju nekustamais īpašums, kurā atrodas Objekts, ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības “Pūces”, Balbišos, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra apzīmējums 7876 003 0285, daļu 0.0417 ha platībā, kura īpašnieks ir valsts Satiksmes ministrijas personā. 

Objekta pieejamība

  • objekts nav izīrēts
  • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

  • izsoles sākumcena: EUR 312.00
  • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv