VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Pārdod izsolē

Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Emburga, “Deģi 2” dzīvoklis Nr.5
EUR 1 100.00

Objekta sastāvs

 • divistabu dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 8425 002 0062 004 005) ar kopējo platību 43.30 m2;
 • 4330/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8425 002 0062 004) kopīpašumā esošās daļas;
 • 4330/14870 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 8425 002 0068) ar kopējo platību 0.0399 ha.

Saskaņā ar Cieceres pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000459319 III daļas 1.iedaļas ierakstiem nekustamajam īpašumam, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi:

 • tauvas joslas teritorija gar upi 0.0038 ha platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar valsts 2. šķiras un pašvaldības autoceļiem 0.0399 ha platībā;
 • aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizāciju 0.0053 ha platībā.

Objekta pieejamība

 • objekts nav izīrēts
 • nav pirmpirkuma tiesīgās personas

Cena un norēķini

 • izsoles sākumcena: EUR 1 100.00
 • termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem

Pieteikšanās termiņš un kārtība

 • līdz 02.05.2019 plkst. 16:00.
 • līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 110.00
 • maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Emburga, “Deģi 2” dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Privatizācijas aģentūras norēķinu rekvizīti ir pieejami ŠEIT.

Informācija par izsoli:

 • izsole ar augšupejošu soli
 • datums: 16.05.2019
 • laiks: 13:00
 • vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā

Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.

Dokumenti lejupielādei

Kontaktpersonas:

Kārlis Kleinbergs
tālr.: 67 021 348
e-pasts: Karlis.Kleinbergs@pa.gov.lv

Jeļena Smirnova
tālr.: 67 021 413
e-pasts: Jelena.Smirnova@pa.gov.lv
Irina Gruntmane
tālr.: 67 021 300
e-pasts: Irina.Gruntmane@pa.gov.lv