VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Marijas ielā 4, Rīgā

2011.gada 2.septembrī Rīkojums Nr. 422

Rīgā (prot. Nr. 50 55.§)

 

Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Marijas ielā 4, Rīgā

 

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LAMIHOR" (vienotais reģistrācijas Nr.40003245131) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.1.744).

 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMIHOR" ierosina privatizēt valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 004 0001) Marijas ielā 4, Rīgā (turpmāk - valsts īpašuma objekts).

 

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

 

3.1. valsts īpašuma objekts 2000.gada 10.oktobrī reģistrēts Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.28296 uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā;

 

3.2. valsts īpašuma objekts sastāv no zemes vienības 1180 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 004 0001) un divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 004 0001 001 un 0100 004 0001 002);

 

3.3. valsts īpašuma objekts ir daļēji iznomāts. Par valsts īpašuma objekta neapdzīvojamo telpu nomu ir noslēgti šādi līgumi:

 

3.3.1. 2009.gada 25.augustā − līgums starp Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolu (turpmāk − skola) un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Perfekts C" par telpu nomu 24,40 m2 platībā (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā ar Nr.3775-2009, spēkā līdz 2012.gada 1.septembrim);

 

3.3.2. 2009.gada 26.augustā − līgums starp skolu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "VIGO & KO A" par telpu nomu 84,10 m2 platībā (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā ar Nr.3774-2009, spēkā līdz 2012.gada 25.augustam);

 

3.3.3. 2009.gada 2.novembrī − līgums Nr.TC-09-80-lī starp skolu un Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centru par telpu nomu 2,10 m2 platībā (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā ar Nr.3806-2010, spēkā līdz 2013.gada 30.septembrim);

 

3.3.4. 2010.gada 29.aprīlī − līgums starp skolu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PLUS PUNKTS" par telpu nomu 3,30 m2 platībā (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā ar Nr.3900-2010, spēkā līdz 2012.gada 15.maijam);

 

3.3.5. 2010.gada 29.aprīlī − līgums starp skolu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lielkalnu centrs" par telpu nomu 228,50 m2 platībā ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, tajā skaitā izglītojamajiem un skolas darbiniekiem (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā ar Nr.3893-2010, spēkā līdz 2012.gada 1.jūnijam);

 

3.3.6. 2010.gada 29.aprīlī − līgums starp skolu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Autolaime" par telpu nomu 28,50 m2 platībā (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā ar Nr.3894-2010, spēkā līdz 2012.gada 1.jūnijam);

 

3.3.7. 2010.gada 29.aprīlī − līgums starp skolu un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Violeta LUX" par telpu nomu 78,10 m2 platībā (reģistrēts Izglītības un zinātnes ministrijā ar Nr.3895-2010, spēkā līdz 2012.gada 15.maijam);

 

3.4. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 17.panta pirmo daļu nav subjekta, kuram varētu tikt atzītas valsts īpašuma objekta pirmpirkuma tiesības;

 

3.5. valsts īpašuma objekts atrodas skolas lietojumā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" 24.90.apakšpunktu skola ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde. Skolas darbību reglamentē Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas nolikums (apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2003.gada 30.septembra rīkojumu Nr.467 "Par Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas nolikuma apstiprināšanu" (turpmāk - nolikums)). Skolas darbības tiesiskais pamats ir noteikts Izglītības likuma 22.pantā, Profesionālās izglītības likuma 15.pantā un nolikumā;

 

3.6. skola valsts īpašuma objektu izmanto savu funkciju īstenošanai − interešu izglītības procesa, mācību procesa un praktisko apmācību nodrošināšanai. Maksimālais pieļaujamais skolas mācību telpu (platība - 3744,60 m2) noslogojums ir 900-1050 izglītojamie. 2010./2011.mācību gada 1.janvārī skolā profesionālās izglītības programmu apguva 944 izglītojamie;

 

3.7. 2011.gadā izglītojamajiem ir iespējas apgūt skolā šādas profesionālās izglītības programmas:

 

3.7.1. "Mazumtirdzniecības komercdarbinieks" (programmas kods: 33 341 02, akreditēta līdz 2015.gada 16.decembrim);

 

3.7.2. "Konditors" (programmas kods: 32 811 02, akreditēta līdz 2015.gada 16.decembrim);

 

3.7.3. "Pavārs" (programmas kods: 32 811 02, akreditēta līdz 2015.gada 16.decembrim);

 

3.7.4. "Ēdināšanas pakalpojumu speciālists" (programmas kods: 33 811 02, akreditēta līdz 2015.gada 16.decembrim);

 

3.7.5. "Tūrisma pakalpojumu komercdarbinieks" (programmas kods: 33 341 02, akreditēta līdz 2013.gada 18.jūnijam);

 

3.7.6. "Viesmīlības pakalpojumu speciālists" (programmas kods: 33 811 03, akreditēta līdz 2013.gada 18.jūnijam);

 

3.7.7. "Viesnīcu pakalpojumu speciālists" (programmas kods: 35b 811 03, akreditēta līdz 2015.gada 16.decembrim);

 

3.7.8. "Viesu uzņemšanas dienesta speciālists" (programmas kods: 35b 811 03, akreditēta līdz 2015.gada 16.decembrim);

 

3.8. laikposmā no 2004.gada līdz 2008.gadam valsts īpašuma objektā tika veikti šādi ieguldījumi skolas infrastruktūras un materiāltehniskā nodrošinājuma uzlabošanai:

 

3.8.1. 2006.gadā konvekcijas krāsns un ledus ģeneratora iegādei izlietoti 2381,79 lati;

 

3.8.2. 2007.gadā mācību kabinetu renovācijai (299,20 m2 platībā) izlietoti 94936,40 latu, konvekcijas krāsns un mīklas mīcītāja (putotāja) iegādei − 4318,80 latu, mazvērtīgā inventāra - galdu un krēslu - iegādei − 6417,57 lati;

 

3.8.3. 2008.gadā mācību kabinetu renovācijai (191,00 m2 platībā) izlietoti 34503,85 lati un elektroinstalācijas un apgaismes ķermeņu nomaiņai − 729,49 lati;

 

3.9. 2004.gadā skola piedalījās Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā un tai tika piešķirts finansējums projekta "Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas renovācija un aprīkojuma modernizācija izglītības kvalitātes paaugstināšanai" īstenošanai. Minētā projekta ietvaros tika nomainīta elektroinstalācija un apgaismes ķermeņi neapdzīvojamās telpās 1137,40 m2 platībā, uzstādīts ūdens un kanalizācijas sistēmas aprīkojums neapdzīvojamām telpām 4400,00 m2 platībā, sakārtota apkures sistēma, izremontētas mācību telpas un izveidoti praktisko nodarbību kabineti. 2004.−2006.gada struktūrfondu plānošanas periodā skola ERAF līdzekļus 77 668,00 apmērā ieguldīja 1.4.4.aktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības iestāžu renovācija un mācību aprīkojuma modernizācija" ietvaros. Saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes 1999.gada 21.jūnija Regulas (EK) Nr.1260/1999, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par struktūrfondiem (turpmāk - regula Nr.1260/1999), 30.panta ceturto daļu Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņēmējam jānodrošina, ka piecu gadu laikā pēc dienas, kad tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu, projektā netiek veiktas būtiskas pārmaiņas, kas skar ERAF ieguldījuma būtību vai īstenošanas nosacījumus vai piešķir kādai firmai vai valsts iestādei nepamatotas priekšrocības un kas izriet no izmaiņām kāda infrastruktūras elementa īpašumtiesību veidā vai ražošanas darbību pārtraukšanas vai to pārvietošanas. Ja šādas pārmaiņas notiek, saskaņā ar regulas Nr.1260/1999 39.panta trešo daļu Eiropas Komisija var nolemt samazināt regulas 32.panta otrajā daļā minēto avansa maksājumu vai veikt vajadzīgās finanšu korekcijas, pilnībā vai daļēji anulējot ERAF ieguldījumu šai palīdzībai. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījuma ilgtspēju, skolai kā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma saņēmējai ir jānodrošina, ka netiks samazināta ERAF līdzfinansētā projekta ieguldījuma vērtība un netiks mainīts lietošanas mērķis;

 

3.10. teorētiskās un praktiskās iemaņas izglītojamie apgūst mūsdienīgos, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotos mācību un praktisko nodarbību kabinetos, kas ir īpaši pielāgoti skolā apgūstamo profesionālās izglītības programmu sekmīgai apgūšanai un sniedz iespēju organizēt mācību procesu atbilstoši pašreizējām darba tirgus prasībām un standartiem. Skolā atbilstoši darba tirgus prasībām ir iekārtoti divi tūrisma ģeogrāfijas kabineti, divi mācību viesnīcas numuri, trīs viesu apkalpošanas kabineti, divas mācību virtuves, viens mācību konditorejas cehs, viens ēdināšanas uzņēmumu iekārtu kabinets un citi atbilstoši aprīkoti mācību kabineti. Skolā jauno tūrisma un viesmīlības nozares speciālistu apmācībā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, piemēram, globālā rezervēšanas sistēma "Amadeus Selling Platform", viesmīlības un ēdināšanas speciālistu apmācībā tiek izmantotas jaunākās tehnoloģiskās iekārtas "Metos", konditorejas konvekcijas krāsns, mīklas mīcītājs (putotājs) un trauku mazgājamā mašīna, konvekcijas krāsnis un elektriskās plītis "Zanussi", CC karšu un POS termināļi, grāmatvedības uzskaites sistēma, kā arī dažādi elektroniskie kases aparāti. Skolas datorklasē un bibliotēkā ir pieejams interneta pieslēgums, kā arī atbilstošs tehniskais nodrošinājums;

 

3.11. valsts īpašuma objekts atrodas viegli sasniedzamā vietā arī tiem izglītojamajiem, kuru dzīves vieta nav Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;

 

3.12. skolas ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 004 0001 001) Marijas ielā 4, Rīgā, celta 1896.gadā un atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas 2005.gada 13.aprīļa vēstulē Nr.02-02/964 "Par ēku Rīgā, Marijas ielā 4" minētajai informācijai atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (valsts aizsardzības Nr.7442) un UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas "Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs" (aizsardzības Nr.852) teritorijā;

 

3.13. atbilstoši Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.−2015.gadam (atbalstītas ar Ministru kabineta 2010.gada 6.janvāra rīkojumu Nr.5 "Par Profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācijas pamatnostādnēm 2010.-2015.gadam") Rīgas Purvciema amatu skolas, skolas un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola" izstrādātajai stratēģijai "Profesionālās izglītības iestāžu - valsts SIA "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola", Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas, Rīgas Purvciema amatu skolas - Attīstības un investīciju stratēģija 2010.−2015.gadam", kā arī saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.marta rīkojumu Nr.82 "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar

ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"" ar 2011.gada 1.septembri tiks likvidētas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošās valsts izglītības iestādes - Rīgas Purvciema amatu skola un skola - un to uzdevumi tiks deleģēti valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola", kuras nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 1.marta rīkojuma Nr.82 "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"" 4.punktam tiks mainīts uz nosaukumu "Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Pārtikas un viesmīlības profesionālā vidusskola"" (turpmāk - kapitālsabiedrība). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2011.gada 1.marta rīkojuma Nr.82 "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"" 2.punktu, kapitālsabiedrība ir skolas mācību programmu, funkciju, tiesību, saistību (tajā skaitā no spēkā esošajām darba tiesiskajām attiecībām izrietošo tiesību un pienākumu), prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Arī pēc minētās likvidācijas valsts īpašuma objekts būs nepieciešams un tiks izmantots apvienotās profesionālās izglītības iestādes - kapitālsabiedrības - interešu izglītības procesa, mācību procesa un praktisko apmācību nodrošināšanai. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta pirmo daļu valsts īpašuma objekts var tikt nodots atsavināšanai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu ne agrāk kā trīs gadus pēc tam, kad pieņemts lēmums par privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu, izņemot minētā panta trešajā daļā minētos gadījumus. Valsts īpašuma objektu pēc skolas likvidācijas saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 1.marta rīkojuma Nr.82 "Par Rīgas Purvciema amatu skolas un Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolas likvidāciju, deleģējot to uzdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola"" 7.punktu paredzēts ieguldīt kapitālsabiedrības pamatkapitālā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 16.panta trešās daļas 1.punktu, lai nodrošinātu apvienotās profesionālās izglītības iestādes - kapitālsabiedrības - funkciju izpildi;

 

3.14. skolai nav cita atbilstoši pielāgota un iekārtota nekustamā īpašuma, kurā varētu nodrošināt tās funkciju izpildi. Nododot privatizācijai valsts īpašuma objektu, skolai un pēc tam arī kapitālsabiedrībai būtu nepieciešams nomāt tās funkciju izpildes nodrošināšanai atbilstoši aprīkotu nekustamo īpašumu, meklēt vai būvēt un no jauna atbilstoši pielāgot citu valsts nekustamo īpašumu, tādējādi radot risku valsts budžeta līdzekļu nesaimnieciskai izlietošanai;

 

3.15. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Izglītības un zinātnes ministrija ar 2011.gada 10.jūnija vēstuli Nr.1-17/3382 "Par viedokļa sniegšanu" nosūtīja privatizācijas ierosinātājam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "LAMIHOR" - uz Lursoft datubāzē norādīto juridisko adresi ("RTEC-2" 2−26, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2119) Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamo īpašumu Marijas ielā 4, Rīgā" viedokļa sniegšanai. Atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" piegādes punkta "Salaspils" 2011.gada 17.jūnija paziņojumam minētā vēstule Izglītības un zinātnes ministrijai tika nosūtīta atpakaļ ar norādi, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMIHOR" šajā adresē nav sastopama.

 

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

 

5. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta 1.punktu valsts iestāžu rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, līdz ar to nav pieļaujams palielināt skolas un pēc tam arī kapitālsabiedrības budžeta līdzekļu izdevumus, lai nomātu attiecīgas telpas vai pielāgotu citu nekustamo īpašumu interešu izglītības procesa, mācību procesa un praktisko apmācību nodrošināšanai, ja valsts īpašuma objekts tiktu privatizēts.

 

6. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā ietvertajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam labums, ko sabiedrība iegūst, atsakot nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LAMIHOR" - tiesisko interešu ierobežojums.

 

7. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka valsts īpašuma objekts saglabājams valsts īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas personā, lai to ieguldītu kapitālsabiedrības pamatkapitālā, tādējādi nodrošinot valsts pārvaldes funkciju īstenošanu - interešu izglītības procesa, mācību procesa un praktisko apmācību organizēšanu.

 

8. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu.

 

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks