VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

2010.gada 23.februāris. Lēmums Nr.35/189

Privatizācijas aģentūras valdē 2010.gada 23.februārī pieņemts

lēmums Nr.35/189 “Par kārtību, kādā izdarāmi grozījumi pirkuma līgumos un līgumos par privatizācijas objekta ieķīlāšanu, kas noslēgti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, attiecībā uz pirkuma maksas samaksu”

 

Lai atliktu maksājumus par privatizācijas objektu, Pircējam jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā:

1) rakstisks iesniegums (paraugs) par pirkuma maksas maksājumu atlikšanu, kurā ietverti priekšlikumi maksājumu grafika izmaiņām un paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tiek lūgts atlikt pirkuma maksas maksājumus;

2) iesniegumu pamatojoša izziņa (izziņa par mazturīgās personas vai bezdarbnieka statusa piešķiršanu, izziņa par algas, pensijas apmēriem vai cits dokuments, kurš pamato pircēja ienākumu samazināšanos).

Lai grozītu pirkuma līgumā un līgumā par privatizācijas objekta ieķīlāšanu noteiktos samaksas termiņus, pircējam nedrīkst būt procentu maksas par atliktajiem maksājumiem parāds un ir jāapmaksā uz iesnieguma iesniegšanas brīdi aprēķināto līgumsodu par iepriekš kavētiem maksājumiem.