VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

2010.gada 24.augusta valdes lēmums Nr.166/780

Izdarīti grozījumi Ieteikumos ar 2010.gada 19.oktobra lēmumu Nr.166/780.

 

2010. gada 24. augustā                                                                  Nr. 133/666

Par Ieteikumiem par kārtību, kādā atliekama pirkuma maksas pamatsummas

un soda naudas samaksa saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas

un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma pārejas noteikumu 49.punktu

Ar 2010.gada 1.jūliju stājās spēkā grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā (turpmāk – Pabeigšanas likums).

Pabeigšanas likuma pārejas noteikumi papildināti ar 49.punktu, nosakot, ka laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim privatizāciju vai atsavināšanu veicošā institūcija pēc valsts vai pašvaldību īpašuma objekta vai apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala pircēja lūguma var atlikt šā īpašuma objekta vai zemesgabala nomaksas pirkuma līgumā noteikto pirkuma maksas pamatsummas un soda naudas samaksu uz laiku, kādu lūdz īpašuma objekta vai zemesgabala pircējs, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, ja pircējs iesniedz kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu par to, ka ir samaksājis likumā noteiktos nodokļus, kā arī var pierādīt savu maksātspēju.

Lai noteiktu vienotu kārtību, kādā Privatizācijas aģentūra izmanto tai ar  Pabeigšanas likuma pārejas noteikumu 49.punktu piešķirto rīcības brīvību un pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldības īpašuma objektu privatizāciju” 8.panta pirmās daļas 7. un 11.punktu, Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma pārejas noteikumu 49.punktu, Privatizācijas aģentūras valde

 

NOLĒMA:

1. Apstiprināt Ieteikumus par kārtību, kādā atliekama pirkuma maksas pamatsummas un soda naudas samaksa saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma pārejas noteikumu 49.punktu (pielikumā).

2. Atzīt par spēku zaudējušu Privatizācijas aģentūras valdes 2009.gada 17.februāra lēmumu Nr.26/132 “Par noteikumiem “Noteikumi par kārtību, kādā izdarāmi grozījumi privatizācijas noteikumos, paziņojumos un noslēgtajos nomaksas pirkuma līgumos attiecībā uz pirkuma maksas samaksas kārtību””.

 

Valdes priekšsēdētāja                                                                               I.Zalpētere

 

 

 

APSTIPRINĀTI

                                                                          ar Privatizācijas aģentūras valdes

                                                                             2010.gada 24.augusta lēmumu

Nr.133/666

 

Izdarīti grozījumi Ieteikumos

ar 2010.gada 19.oktobra lēmumu

Nr.166/780.

 

 

 

Ieteikumi par kārtību, kādā atliekama pirkuma maksas pamatsummas un soda naudas samaksa saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma pārejas noteikumu 49.punktu

 1. Ieteikumi nosaka kārtību, kādā Privatizācijas aģentūra izskata un izvērtē nomaksas pirkuma līgumā (turpmāk tekstā – Līgums) noteiktās pirkuma maksas pamatsummas un soda naudas samaksas atlikšanu (turpmāk tekstā – Ieteikumi) pēc valsts īpašuma objekta vai apbūvēta vai neapbūvēta zemesgabala (turpmāk tekstā – Objekts) pircēja (turpmāk tekstā – Pircējs) rakstveida lūguma.

2. Privatizācijas aģentūra var atlikt pirkuma maksas pamatsummas maksājumus, t.sk. pamatsummas parādu un soda naudas parādu par pamatsummas maksājumu termiņa kavējumiem,uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu. Parāda apmērs tiek noteikts uz visu Ieteikumu 6.punktā minēto dokumentu iesniegšanas dienu.

3. Privatizācijas aģentūra nevar atlikt vai samazināt Līgumā noteikto procentu maksu par atlikto maksājumu, jaunās saistības, kas nodibināta saskaņā Privatizācijas aģentūras valdes 2009.gada 25.augusta lēmumu Nr.138/626 “Par nomaksas pirkuma līgumu samaksas termiņa pagarināšanu”, (turpmāk tekstā – Jaunā saistība) un soda naudas maksājumus, kas aprēķināti par Jaunās saistības maksājumu termiņa kavējumiem, kā arī soda naudas parādus par procentu maksas par atlikto maksājumu termiņa kavējumiem.

4. Privatizācijas aģentūras valde jautājumu par maksājumu atlikšanu izskata, ja Pircēja rakstveida lūgums un visi Ieteikumu 6.punktā minētie dokumenti iesniegti ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.novembrim, ņemot vērā to, ka Privatizācijas aģentūras valdes lēmums jāpieņem līdz 2012.gada 31.decembrim.

5. Pircēja lūgumu par maksājumu atlikšanu Privatizācijas aģentūras valde izskata un lēmumu par maksājumu atlikšanu vai atteikumu pieņem viena mēneša laikā no visu Ieteikumu 6.punktā minēto dokumentu saņemšanas dienas.

6. Pircējs kopā ar rakstveida lūgumu, kurā norādīti iemesli maksājumu atlikšanai un vēlamais laika periods, iesniedz Privatizācijas aģentūrai šādus dokumentus:

6.1. Latvijas Republikā reģistrētas juridiskās personas:

6.1.1. Privatizācijas aģentūrai adresētu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par likumā noteikto nodokļu nomaksu, izsniegtu ne agrāk kā mēnesi pirms tās iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.1.2. Privatizācijas aģentūrai adresētu izziņu no pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu, izsniegtu ne agrāk kā mēnesi pirms tās iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.1.3. zvērināta revidenta atzinumu par Pircēja maksātspēju, kopā ar operatīvo finanšu pārskatu par zvērināta revidenta atzinumā vērtēto periodu. Zvērināta revidenta atzinumam jābūt veiktam saskaņā ar Latvijā atzītajiem starptautiskajiem revīzijas standartiem, kas attiecināmi uz pārliecības apliecinājuma uzdevumiem un sagatavotam  ne agrāk kā mēnesi pirms tā iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā par periodu, kas beidzas ne agrāk kā divi mēneši no tā iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.1.4. pilnvaru pārstāvēt juridisko personu, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms, ja komercsabiedrību nepārstāv pārstāvības tiesīgā persona;

6.1.5. Pircēja nekustamās mantas sarakstu;

6.1.6. Privatizācijas aģentūrai adresētu noteiktas formas apliecinājumu (pielikumā);

6.1.7. citus pēc Pircēja ieskatiem maksātspēju apliecinošus dokumentus;

6.1.8. maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina, ka Pircējs samaksājis procentu maksas par atlikto maksājumu parādu, kā arī Jaunās saistības parādu un soda naudu par Jaunās saistības vai procentu maksas par atlikto maksājumu kavējumu vai citu parādu attiecībā pret Privatizācijas aģentūru samaksu.

6.2. Ārvalstu juridiskās personas:

6.2.1. Privatizācijas aģentūrai adresētu Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrēšanas iestādes izziņu par likumā noteikto nodokļu nomaksu, kura izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.2.2. noteiktā kārtībā legalizētu, notariāli apliecinātu apkalpojošās bankas izziņu par finanšu līdzekļu pieejamību;

6.2.3. zvērināta revidenta atzinumu par Pircēja maksātspēju, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms tā iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.2.4. noteiktā kārtībā legalizētu, notariāli apliecinātu pilnvaru pārstāvēt juridisko personu, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms;

6.2.5. Privatizācijas aģentūrai adresētu noteiktas formas apliecinājumu (pielikumā);

6.2.6. citus pēc Pircēja ieskatiem maksātspēju apliecinošus dokumentus;

6.2.7. maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina, ka Pircējs samaksājis procentu maksas par atlikto maksājumu parādu, kā arī Jaunās saistības parādu un soda naudu par Jaunās saistības vai procentu maksas par atlikto maksājumu kavējumu vai citu parādu attiecībā pret Privatizācijas aģentūru samaksu.

6.3. Latvijas Republikas fiziskās personas:

6.3.1. pašnodarbinātie un personas, kas veic saimniecisko darbību – Privatizācijas aģentūrai adresētu Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par līdzekļu iegūšanas likumību (izziņa par nodokļu samaksu), izdotu ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.3.2.  Privatizācijas aģentūrai adresētu izziņu no pašvaldības par Pircējam piederošo nekustamo īpašumu nodokļu nomaksu, izdotu ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.3.3.  Privatizācijas aģentūrai adresētu Valsts ieņēmuma dienesta izziņu par pēdējo sešu mēnešu ienākumiem, kā arī citus pēc Pircēja ieskatiem maksātspēju apliecinošus dokumentus (t.i. izziņa no darba vietas par ienākumiem, izziņa no kredītiestādes, kredītiestādes apliecināts norēķinu konta pārskats par pēdējiem sešiem mēnešiem u.c.);

6.3.4. Pircēja debitoru sarakstu ar parādu summām un samaksas termiņiem;

6.3.5. Pircēja kreditoru sarakstu ar parādu summām un samaksas termiņiem;

6.3.6. Pircēja kustamās un nekustamās mantas sarakstu;

6.3.7. notariāli apliecinātu pilnvaru pārstāvēt fizisko personu, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms, ja tās vārdā Privatizācijas aģentūrā vērsusies cita persona;

6.3.8. Privatizācijas aģentūrai adresētu noteiktas formas apliecinājumu (pielikumā);

6.3.9. maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina, ka Pircējs samaksājis procentu maksas par atlikto maksājumu parādu, kā arī Jaunās saistības parādu un soda naudu par Jaunās saistības vai procentu maksas par atlikto maksājumu kavējumu vai citu parādu attiecībā pret Privatizācijas aģentūru samaksu.

6.4. Ārvalstu fiziskās personas:

6.4.1. Privatizācijas aģentūrai adresētu Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrēšanas iestādes izziņu par likumā noteikto nodokļu nomaksu, kura izsniegta ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas Privatizācijas aģentūrā;

6.4.2. noteiktā kārtībā legalizētu, notariāli apliecinātu apkalpojošās bankas izziņu par nepieciešamo finanšu līdzekļu pieejamību;

6.4.3. noteiktā kārtībā legalizētu, notariāli apliecinātu pilnvaru pārstāvēt fizisko personu, kurā norādīts konkrētais pilnvarojuma apjoms, ja tās vārdā Privatizācijas aģentūrā vērsusies cita persona;

6.4.4. Privatizācijas aģentūrai adresētu noteiktas formas apliecinājumu              (pielikumā);

6.4.5. citus pēc Pircēja ieskatiem maksātspēju apliecinošus dokumentus;

6.4.6. maksājuma uzdevuma kopiju, kas apliecina, ka Pircējs samaksājis procentu maksas par atlikto maksājumu parādu, kā arī Jaunās saistības parādu un soda naudu par Jaunās saistības vai procentu maksas par atlikto maksājumu kavējumu vai citu parādu attiecībā pret Privatizācijas aģentūru samaksu.

7. Visiem Pircēja iesniegtajiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu.

8. Ja Objekta Pircējam izveidojies procentu maksas par atlikto maksājumu parāds vai Jaunās saistības parāds un soda nauda par Jaunās saistības vai procentu maksas par atlikto maksājumu kavējumu, Pircējs, iepriekš Privatizācijas aģentūras grāmatvedībā precizējot parāda apmēru uz visu šajos Ieteikumos 6.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas dienu, veic parāda samaksu. Maksājuma uzdevumā norāda, ka maksājums ir procentu maksas par atlikto maksājumu parāds vai Jaunās saistības parāds un soda nauda par Jaunās saistības vai procentu maksas par atlikto maksājumu kavējumu.

9. Pēc visu pieprasīto dokumentu saņemšanas no Pircēja, Juridiskā dienesta Līgumu izpildes nodrošinājuma sektors (turpmāk tekstā – Sektors) nekavējoties tos kopā ar Objekta nomaksas pirkuma līgumu un to grozījumu kopijām nodod Finanšu dienestam. Finanšu dienests piecu darba dienu laikā sagatavo slēdzienu par Pircēja maksātspēju.

10. Sektors pēc visu pieprasīto dokumentu saņemšanas no Pircēja un šo Ieteikumu 9.punktā minētā Finanšu dienesta slēdziena saņemšanas, nekavējoties sagatavo atbilstošu valdes lēmuma projektu.

11. Maksājumi tiek atlikti, sākot ar nākamo mēnesi no brīža, kad Pircējs ir iesniedzis Privatizācijas aģentūrā visus nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ieteikumos noteiktajai kārtībai.

12. Privatizācijas aģentūras valde pieņem lēmumu atteikt atlikt maksājumus, ja:

12.1. Pircējs nepilda citas saistības, kuras uzņēmies saskaņā ar noslēgto Līgumu;

12.2. Privatizācijas aģentūra pret Pircēju ir cēlusi prasību tiesā par saistību neizpildi, t.sk. parāda piedziņu;

12.3. Pircējs (tā pārstāvis) ir sniedzis nepatiesas ziņas savas maksātspējas novērtēšanai vai iesniedzis nepilnīgu pieprasīto informāciju;

12.4. Privatizācijas aģentūras rīcībā esošā informācija un dokumenti rada pamatotas šaubas par Pircēja maksātspēju, kā arī visi apstākļi liecina, ka Pircēja finansiālais stāvoklis neuzlabosies un tam nebūs iespējams atsākt veikt maksājumus.

13. Privatizācijas aģentūras valdei ir tiesības pieprasīt no Pircēja papildus informāciju un dokumentus, lai pārliecinātos par Pircēja maksātspēju.

14. Privatizācijas aģentūras valde, pieņemot lēmumu par maksājumu atlikšanu, var izvirzīt Pircējam vienu vai vairākus papildus nosacījumus:

14.1. dalībnieku, valdes locekļu vai trešo personu personīgu galvojumu par atlikušajām Pircēja maksājumu saistībām;

14.2. papildus komercķīlu vai hipotēku Privatizācijas aģentūras prasījumu nodrošināšanai, kuras tirgus vērtība nav mazāka par atlikušās pirkuma maksas un procentu maksas par atlikto maksājumu  kopsummu;

14.3. kredītiestādes izsniegtu galvojumu vai citu tādu saistību aktu, ar kuru kredītiestāde uzņēmusies pienākumu atbildēt Privatizācijas aģentūrai par Pircēja neizpildītajām maksājumu saistībām.

15. Privatizācijas aģentūras valdei, pieņemot lēmumu par maksājumu atlikšanu, ir tiesības noteikt citu parādu samaksas kārtību tautsaimniecības un sabiedrības interesēm svarīgā jautājumā, saņemot kompetentas institūcijas viedokli vai rekomendācijas vēstuli, ja Pircējs ir iesniedzis dokumentu par to, ka ir nomaksājis likumā noteiktos nodokļus un pierādījis savu maksātspēju.

16. Izdarot grozījumus Līgumos saskaņā ar šiem Ieteikumiem, Līgumos paredz, ka Pārdevējam ir tiesības prasīt visas Objekta pirkuma maksas samaksu pirms Līgumā pielīgtā samaksas termiņa šādos gadījumos:

16.1. ja Pircējam maksājumu atlikšanas periodā ir procentu maksas par atlikto maksājumu parāds, kura kopējais apmērs pārsniedz divu mēnešu procentu maksas maksājumu summu;

16.2. ja, iestājoties kārtējam pirkuma maksas samaksas termiņam, Pircējs neatsāk veikt maksājumus vai veic tos nepilnā apmērā, un kopējais pirkuma maksas pamatsummas parāda apmērs pārsniedz trīs mēnešu pamatsummas maksājumu kopējo apmēru.

17. Ja Līguma saistību izpilde ir nodrošināta ar publisku hipotēku vai komercķīlu, izdarot grozījumus Līgumos paredz, ka Pārdevējam ir tiesības piedzīt parādu saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas kārtībā atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam, ja Pircējs nav veicis maksājumus vai neveic tos pilnā apmērā saskaņā ar līgumam pievienoto maksājumu grafiku. Šajā gadījumā Pārdevējam nav jānosūta vai jāizsniedz Pircējam brīdinājums par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu.

18. Maksājumu atlikšanas gadījumā pirkuma maksas pamatsumma, kas tiek atlikta, ieskaitot pamatsummas parādu uz visu dokumentu iesniegšanas dienu, vienādās daļās tiek pievienota nesamaksātajai pirkuma maksas pamatsummas daļai, bet soda naudas parāds uz visu dokumentu iesniegšanas brīdi veicams vienā maksājumā, beidzoties maksājumu atlikšanas termiņam.

19. Pirkuma maksas pamatsummas maksājuma termiņa kavējuma gadījumā netiek aprēķināta soda nauda no brīža, kad Pircējs iesniedzis Privatizācijas aģentūrā visus dokumentus atbilstoši šajos Ieteikumos paredzētajai kārtībai līdz vienošanās par grozījumiem Līgumā parakstīšanai vai valdes lēmuma par atteikumu atlikt maksājumus pieņemšanai.

20. Finanšu dienests piecu darba dienu laikā no Privatizācijas aģentūras valdes lēmuma par maksājumu atlikšanu pieņemšanas brīža sagatavo maksājumu grafiku.

21. Sektors piecu darba dienu laikā no Ieteikumu 20.punktā minētā maksājuma grafika saņemšanas sagatavo vienošanos par grozījumiem Līgumā.

22. Vienošanās par grozījumiem Līgumā Pircējam jāparaksta divdesmit darba dienu laikā no Privatizācijas aģentūras valdes lēmuma par maksājumu atlikšanu pieņemšanas brīža. Ja Pircējs šo termiņu neievēro, tad Pircēja atkārtots lūgums likumā noteiktajā termiņā atlikt maksājumus netiek izskatīts.

23. Ja Pircējs neparaksta vienošanos par grozījumiem Līgumā saskaņā ar pieņemto valdes lēmumu, soda nauda par pamatsummas maksājumu kavējumu tiek aprēķināta Līgumā noteiktajā kārtībā.

24. Ja Pircējam maksājumi ir atlikti, pamatojoties uz Noteikumiem par kārtību, kādā izdarāmi grozījumi privatizācijas noteikumos, paziņojumos un noslēgtajos nomaksas pirkuma līgumos attiecībā uz pirkuma maksas samaksas kārtību (apstiprināti ar Privatizācijas aģentūras valdes 2009.gada 17.februāra lēmumu Nr.26/132), un Pircējs lūdz atlikt pirkuma maksas pamatsummas un soda naudas samaksu saskaņā ar šajos Ieteikumos  minēto kārtību, kopējais maksājumu atlikšanas termiņš laika periodā no 2010.gada 1.jūlija līdz 2012.gada 31.decembrim nedrīkst būt ilgāks par gadu.

 

Valdes priekšsēdētāja                                                                 I.Zalpētere