VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Ojāra Vācieša ielā 4

2011.gada 7.jūnijā Rīkojums Nr.235

Rīgā (prot. Nr.34 3.§)

 

Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā

 

1. Ministru kabinets (adrese – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Padebess" (šobrīd – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRINO", vienotais reģistrācijas Nr.40003823074) (turpmāk – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRINO") iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.1.758).

 

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRINO" ierosina privatizēt nekustamo īpašumu Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā.

 

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

 

3.1. saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.10239 I daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.1. valsts nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 555 0003) Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, 2005.gada 6.oktobrī ir reģistrēts uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā un sastāv no četrstāvu ēkas (liters Nr.1), noliktavas (liters Nr.2), divstāvu ēkas (liters Nr.3), šķūņiem (liters Nr.4 un Nr.7), nojumēm (liters Nr.5 un Nr.8) un garāžas (lit. Nr.11) (turpmāk – būvju nekustamais īpašums);

 

3.2. saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas būvinspekcijas 2008.gada 15.augusta izziņu Nr.5-DA-08-1947-iz trīs būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 055 0218 004, 0100 055 0218 007 un 0100 055 0218 008) Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, dabā neeksistē;

 

3.3. saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem būvju nekustamais īpašums sastāv no piecām būvēm – laboratorijas (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 001), noliktavas (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 002), laboratorijas (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 003), nojumes (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 005) un garāžas (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 011). Saskaņā ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas 2009.gada 11.februāra vēstuli Nr.11-09-LR1/166 "Informācija par ēku saistību ar zemi" četras būves – laboratorija (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 001), noliktava (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 002), nojume (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 005) un garāža (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 011) – atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 055 0218) Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā. Laboratorija (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 003) atrodas uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 055 0218) Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, un uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 055 0018) Ojāra Vācieša ielā 6, Rīgā;

 

3.4. saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1396 II daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.2.2. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 055 0218) Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, īpašnieks ir valsts Finanšu ministrijas personā. Saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.9795 II daļas 1.iedaļas ierakstu Nr.1.1. zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 055 0018) Ojāra Vācieša ielā 6, Rīgā, īpašnieks ir Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija;

 

3.5. ņemot vērā minēto, valsts īpašuma objekts sastāv no piecām būvēm – divām laboratorijām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 055 0218 001 un 0100 055 0218 003), noliktavas (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 002), nojumes (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 005) un garāžas (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 011) – Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā, un tām piekrītošās zemes vienības vai būvēm piekrītošās zemes vienības domājamās daļas Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā (turpmāk – valsts īpašuma objekts);

 

3.6. valsts īpašuma objekts nav iznomāts;

 

3.7. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 17.panta pirmo daļu nav subjekta, kuram varētu tikt atzītas valsts īpašuma objekta pirmpirkuma tiesības;

 

3.8. saskaņā ar 2006.gada 16.maijā starp Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Universitāti noslēgto valsts mantas lietošanas līgumu (Izglītības un zinātnes ministrijas reģ. Nr.1-28/8) būvju nekustamais īpašums ir nodots Latvijas Universitātes lietojumā mācību un zinātniski pētnieciskās darbības nodrošināšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumu Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums" 24.20.apakšpunktu Latvijas Universitāte ir Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša augstākās izglītības iestāde. Latvijas Universitātes darbību reglamentē Latvijas Universitātes Satversme, kas apstiprināta ar likumu "Par Latvijas Universitātes Satversmi";

 

3.9. valsts īpašuma objektā ir izvietots Latvijas Universitātes Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts (turpmāk – institūts), un valsts īpašuma objekta sastāvā esošās būves un to telpas ir atbilstoši pielāgotas zinātniski pētnieciskai darbībai, eksperimentāliem un praktiskiem pētījumiem medicīnas zinātnē;

 

3.10. valsts īpašuma objekta sastāvā esošā četrstāvu laboratorijas ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 001) (turpmāk – laboratorija Nr.1) 1 481,70 m2 kopplatībā tiek izmantota institūta zinātniskās darbības nodrošināšanai – Latvijas Zinātnes padomes, Eiropas Savienības (Eiropas Savienības fondu, Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Septītās ietvarprogrammas pētniecības un tehnoloģiju attīstībai) līdzfinansētu pētniecības projektu izstrādei, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes, Bioloģijas fakultātes un Fizikas un matemātikas fakultātes studiju programmu īstenošanai, īpaši visu līmeņu studiju un promocijas darbu izstrādei, zinātnisku konferenču, semināru un mācību kursu norisei medicīnā un bioloģijā, kā arī inovatīvas darbības (tajā skaitā tehnoloģiju ieviešana un aprobācija) attīstībai un institūta pakalpojumu sniegšanai;

 

3.11. laboratorijas Nr.1 četri stāvi tiek pilnvērtīgi izmantoti, kā arī ir atbilstoši pielāgoti un aprīkoti 10 zinātnisko laboratoriju darbības nodrošināšanai – telpu plānojums paredzēts zinātniskā personāla (50–80 cilvēkiem), institūta Administratīvās un saimnieciskās daļas personāla, kā arī tehniskajām un saimnieciskajām vajadzībām:

 

3.11.1. laboratorijas Nr.1 1.stāvā (368,50 m2 platībā) atrodas daudzfunkcionāla konferenču zāle (telpa pielāgota, dodot iespēju to sadalīt ar šķērssienu) un auditorija, direkcija un administrācija, Zinātnes daļa (savienota telpa), datorcentrs un kopētava, Saimniecības daļa, garderobe, lifts, tualetes telpas, priekštelpa un koridors (nepieciešamās ventilācijas nodrošināšanai);

 

3.11.2. laboratorijas Nr.1 2.stāvā (373,40 m2 platībā) atrodas institūta zinātniskās laboratorijas – morfoloģijas laboratorija, vēža šūnu rezistences laboratorija, osteorefleksoterapijas un osteoporozes laboratorija un eksperimentālās fizioloģijas laboratorija –, telpas Latvijas Universitātes rezidentūras programmas īstenošanai medicīnā, kā arī tualetes telpas, lifts un koridors;

 

3.11.3. laboratorijas Nr.1 3.stāvā (281,70 m2 platībā) atrodas institūta zinātniskās laboratorijas – asinsrites un metabolisma laboratorija, vielmaiņas neiroendokrinoloģijas laboratorijas klīniskā daļa un endokrinoloģijas laboratorija –, semināru un nodarbību telpa, kā arī tualetes telpas, lifts un koridors;

 

3.11.4. laboratorijas Nr.1 4.stāvā (283,60 m2 platībā) atrodas institūta zinātniskās laboratorijas – plaušu pētniecības laboratorija, biomedicīnas (klīniski diagnostiskā un bioanalītu) laboratorija un kardiovaskulāro slimību izpētes laboratorija –, kā arī tualetes telpas, lifts un koridors;

 

3.11.5. laboratorijā Nr.1 iespējams nodrošināt mācības 400–500 studentiem un darba apstākļus 10 pasniedzējiem mācību procesa īstenošanai. Laboratorijā Nr.1 notiek Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 1., 4. un 6.kursa studentu nodarbības, kā arī Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes doktorantu nodarbības;

 

3.12. valsts īpašuma objekta sastāvā esošā divstāvu laboratorijas ēka (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 003) (turpmāk – laboratorija Nr.2) tiek izmantota institūta vielmaiņas neiroendokrinoloģijas laboratorijas un eksperimentālās neiroendokrinoloģijas daļas funkciju nodrošināšanai:

 

3.12.1. laboratorijas Nr.2 1.stāvā (165,40 m2 platībā) atrodas atbilstoši aprīkotas histoloģiskās un bioķīmiskās laboratorijas telpas, kā arī zinātniskā un tehniskā personāla telpas;

 

3.12.2. laboratorijas Nr.2 2.stāvā (65,10 m2 platībā) atrodas telpas, kas atbilstoši pielāgotas un aprīkotas eksperimentiem ar laboratorijas dzīvniekiem (vivārijs);

 

3.13. ņemot vērā institūta zinātnisko laboratoriju specifiku, kas saistīta ar klīnisko un eksperimentālo medicīnu, laboratorijas Nr.1 un laboratorijas Nr.2 telpās ir nepieciešama īpaši pielāgota jaudīga (regulējama) ventilācijas sistēma, kas ietver gan gaisa pievadi, gan aizvadi visos laboratorijas stāvos, lai tiktu nodrošinātas nepieciešamās laboratoriju darba prasības;

 

3.14. valsts īpašuma objekta sastāvā esošā noliktava (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 002) un nojume (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 005) tiek izmantotas sētnieka un dārznieka inventāra glabāšanai un institūta saimnieciskās daļas vajadzībām;

 

3.15. valsts īpašuma objekta sastāvā esošo garāžu (būves kadastra apzīmējums 0100 055 0218 011) (nodrošināta ar elektrības pieslēgumu, siltumapgādi, ventilāciju un ūdensvadu) paredzēts izmantot institūta materiālo vērtību glabāšanai, kas saistītas ar zinātniskā un studiju darba nodrošināšanu. Ievērojot to, ka laboratorijā Nr.1 trūkst telpu, kur glabāt institūta materiālās vērtības, nepieciešams ierīkot īpašu noliktavu ķīmiskajiem šķidrajiem reaktīviem, noliktavu ķīmiskajiem sausajiem reaktīviem, noliktavu laboratorijas materiāliem, kā arī noliktavu laboratorijas tehniskajai aparatūrai un rezerves daļām;

 

3.16. Latvijas Universitātei nav cita nekustamā īpašuma, kas būtu attiecīgi pielāgots un aprīkots tik īpašiem zinātniski pētnieciskiem un praktiskiem pētījumiem un eksperimentālām manipulācijām medicīnas zinātnē un tādējādi nodrošinātu institūta funkciju izpildi. Līdz ar to valsts īpašuma objekta privatizācija nav pieļaujama. Nododot privatizācijai valsts īpašuma objektu, Latvijas Universitātei institūta funkciju nodrošināšanai būtu nepieciešams nomāt atbilstoši aprīkotu nekustamo īpašumu, meklēt vai būvēt un no jauna pielāgot citu valsts nekustamo īpašumu, tādējādi radot risku valsts budžeta līdzekļu nesaimnieciskai izlietošanai, kā arī tiktu traucēta institūta efektīva un nepārtraukta zinātniskā un praktiskā darbība;

 

3.17. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Izglītības un zinātnes ministrija ar 2011.gada 25.marta vēstuli Nr.1-17/1927 "Par viedokļa sniegšanu" nosūtīja Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu Ojāra Vācieša ielā 4, Rīgā" privatizācijas ierosinātājam – sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "SPRINO" – viedokļa sniegšanai. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPRINO" minēto vēstuli saņēma 2011.gada 30.martā, to apliecina valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" paziņojums par iekšzemes un starptautiska sūtījuma saņemšanu/piegādi/izmaksu/reģistrēšanu Nr.RR083403946LV. Divu nedēļu laikā no Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 25.marta vēstules Nr.1-17/1927 "Par viedokļa sniegšanu" saņemšanas dienas atbilde no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SPRINO" netika saņemta.

 

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

 

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piekto daļu tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, kā arī apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, kā arī apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

 

5. Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu" 3.panta 1.punktu valsts iestāžu rīcībai ar finanšu līdzekļiem un mantu jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu, līdz ar to nav pieļaujams palielināt Latvijas Universitātes budžeta līdzekļu izdevumus, lai nomātu attiecīgas telpas vai pielāgotu citu nekustamo īpašumu institūta zinātniskās un praktiskās darbības nodrošināšanai, ja valsts īpašuma objekts tiktu privatizēts.

 

6. Ikvienas personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs, īstenojot valsts pārvaldes funkcijas. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu labums, ko sabiedrība iegūst, atsakot nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātāja – sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SPRINO" – tiesisko interešu ierobežojums.

 

7. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka valsts īpašuma objekta privatizācija neatbilst valsts un sabiedrības interesēm, un valsts īpašuma objekts nav privatizējams, bet saglabājams valsts īpašumā, jo tas nepieciešams valsts pārvaldes funkciju īstenošanai izglītības politikas jomā – interešu izglītības un zinātniskās darbības nodrošināšanai.

 

8. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6. un 9.pantu un 10.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu.

 

9. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

Ministru prezidents V.Dombrovskis

 

Izglītības un zinātnes ministrs R.Broks