VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr. Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

MŪSU REKVIZĪTI
VAS "Privatizācijas aģentūra"
Nod.maks.Nr.40003192154
Norēķinu konti:

  • AS "Citadele banka ", kods: PARXLV22; konts Nr. LV07PARX0003805160002
  • AS "Swedbank", kods: HABALV22, konts Nr. LV17HABA0551032309150
  • Valsts kase, kods: TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9120351000000

DOKUMENTU ORIĢINĀLU ATVASINĀJUMU IZGATAVOŠANA
Privatizācijas aģentūras lietās esošo dokumentu oriģinālu atvasinājumu (dublikātu, kopiju, izrakstu un norakstu) izgatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums, kas noteikti atbilstoši Privatizācijas aģentūras 2013.gada 10.decembra valdes lēmumam Nr.176/1175 “Par VAS "Privatizācijas aģentūra" informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem”.

Lai saņemtu dokumenta oriģināla atvasinājumu:

  • Privatizācijas aģentūrā jāiesniedz rakstveida iesniegums, aizpildot veidlapu (veidlapa fiziskām personām, veidlapa juridiskām personām). Mutvārdu iesniegumu Privatizācijas aģentūras darbinieki noformē rakstveidā, un iesniedzējs to paraksta.
  • Privatizācijas aģentūra veic pakalpojuma kopējās cenas aprēķinu par dokumenta oriģināla atvasinājuma izgatavošanu un izsniedz iesniedzējam rēķinu.
  • Lai saņemtu dokumenta oriģināla atvasinājumu, jāveic naudas pārskaitījums uz Privatizācijas aģentūras kontu.
  • Privatizācijas aģentūra dokumentu izsniedz, kad iesniedzējs ir iesniedzis maksājuma uzdevuma kopiju ar bankas atzīmi par samaksas veikšanu. Juridiskas personas var iesniegt Privatizācijas aģentūrai garantijas vēstuli par veikto pakalpojumu samaksu.