VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

PRIVATIZĀCIJAS AĢENTŪRAS REKVIZĪTI NORĒĶINU VEIKŠANAI:

VAS "Privatizācijas aģentūra"
Nod.maks.Nr.40003192154
Norēķinu konti:

  • AS "Citadele banka ", kods: PARXLV22; konts Nr. LV07PARX0003805160002
  • AS "Swedbank", kods: HABALV22, konts Nr. LV17HABA0551032309150
  • Valsts kase, kods: TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9120351000000