VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašuma objekts "Klēts pie Vecmēmeles”

Publicēts 10.12.2014

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo -   ar Ministru kabineta 2014.gada 10.decembra rīkojumu Nr.760 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums "Klēts pie Vecmēmeles”, nekustamā īpašuma kadastra Nr.3266 013 0119 – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 3266 013 0119) un uz tās esoša ēka (būves kadastra apzīmējums 3266 013 0119 001) Mazzalves pagastā, Neretas novadā.

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”.

Ja kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks, tās šī objekta privatizācijā netiks ņemtas vērā.

Ar papildu informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties un pretenziju apliecinošus dokumentus var iesniegt (sūtīt) Privatizācijas aģentūrā.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@pa.gov.lv