VAS "Privatizācijas aģentūra"
Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@pa.gov.lv

Īpašuma objekts "Ziedi” Suntažu pagastā, Ogres novadā

Publicēts 23.09.2014

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo -  ar Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra rīkojumu Nr.542 privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts „Ziedi” (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7488 004 0008) – divas zemes vienības 15,6 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7488 004 0008 un 7488 004 0030) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 7488 004 0008 002 un 7488 004 0008 003) Suntažu pagastā, Ogres novadā.

Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis”.

Ja kreditori, to skaitā valsts un pašvaldību institūcijas, kas ir atbildīgas par valsts un pašvaldību nodokļu un nodevu samaksas uzskaiti un kontroli, savas prasības iepriekšminētajā termiņā nepieteiks, tās objekta privatizācijā netiks ņemtas vērā.

Ar papildu informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties un pretenziju apliecinošus dokumentus var iesniegt (sūtīt) Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887, darba dienās no plkst.9.00-17.00.

DOKUMENTI LEJUPIELĀDEI:

KONTAKTPERSONA:
Eva Šķestere
tālr.: 67 021 419
e-pasts: Eva.Skestere@pa.gov.lv